Levende Hav

Archive for Kystfiskeri

Forventede dramatiske nedskæringer af torskekvoten

Forventede dramatiske nedskæringer af torskekvoten

Kystfiskeriet i Den Vestlige Østersø kan ende med helt at forsvinde i forbindelse med de forventede dramatiske nedskæringer af torskekvoten. Derfor har Levende Hav henvendt sig bl.a. til Folketingets fiskeriordførere med et konstruktivt forslag, som vil give det naturskånsomme kystfiskeri en chance for overlevelse.

Landsforeningen Levende Hav
29. september 2016.

Forslag til beslutningstagere angående de planlagte drastiske begrænsninger af torskefiskeriet i Den Vestlige Østersø.

Indledningsvis skal understreges, at Landsforeningen Levende Hav principielt går ind for, at fiskeriindsatsen fastlægges inden for bæredygtige rammer i tråd med fiskeripolitikkens artikel 2 om, at fiskeridødeligheden skal have et omfang, der sikrer at fiskebestandene forbliver over et niveau, der kan give det maksimalt bæredygtige udbytte.

Når dette er udtrykt, så vil vi gerne tilføje, at begrænsninger i fiskeriet særlig bør gælde for den del af fiskerflåden, som først og fremmest har ansvaret for overfiskningen og ligeledes den del af flåden, som ikke er hjemmehørende i havne ud til de farvande, hvor den drastiske reduktion skal finde sted.

Store fartøjer med stor maskinkraft er i stand til at fiske i andre havområder og har derfor alternative muligheder. Nogle af de største kvotejere i den vestlige Østersø er således ikke hjemmehørende i vestlige Østersø, idet ejerskab af fiskerettigheder for torsk ligger på fartøjer ejet af større rederier uden for området

Der er 310 fartøjer, som har FKA rettigheder på torsk i vestlige Østersø. De 20 fartøjer der har de største tilknyttede fiskerirettigheder på torsk fremgår af nedenstående tabel. De ejer tilsammen 40 % af fiskerettighederne på torsk i den vestlige Østersø. Over 50 % af disse er ikke hjemmehørende i vestlige Østersø. Flere af fartøjerne har samme ejer, så reelt ejer 13 personer 40 % af kvoten.

Kvoteandel i 0/00

ND153 – Trawler, Borre, Klintholm 49,27

R355 – Trine Louise – Walter Vendelbo – Thisted 35,46

FN43 -Kvotejolle – Walter Vendelbo – Thisted 29,91

HM292 – Kirstine Vendelbo – Walter Vendelbo – Thisted 29,3

HM555 – Kingfisher – Svenn Anker Gasberg Grønkjær – Hanstholm 28,67

ND60 – “Lene Sara” – Svenn Anker Gasberg Grønkjær – Hanstholm 27,62

R231 – “Ocean Laura” – P/R Ocean Laura – Nexø 20,2

AS350 – “Frivagten” – Bornholms Forvaltning ApS – Nexø 18,39

R222 – “Bornø” – Bornø Aps – Allinge 17,46

HM120 – “Astoria” – Asger Scharff Christiansen – Hanstholm 17,26

SG75 – “Jank” – Jan Egedgaard Hansen – Bagenkop 16,22

R161 – “Christina Michelle”, Bornholms Forvaltning ApS – Nexø 13,11

L153 – “Malle” – Tommy Bach – Thyholm (tæt på Thyborøn) 11,91

O91 – “Albatros” – Søren Boll Clausen – Kerteminde 11,69

HM492 – “Doris Vendelbo” – Walter Vendelbo – Thisted 11,58

RI515 – “Michelle” – Hvide Sande Puljefiskeri Aps – Hvide sande 11,09

R60 – “Tasmania” – Walter Vendelbo – Thisted 11,02

FLH829 -Kvotejolle – Verner Møller Jensen – Hvide sande 10,9

RI236 – “Lisbeth Frich” – Jens Frich – Ringkøbing 10,08

SG30 – “Louise” – Fiskeriselskabet Louise Aps – Bagnekop 10,08

Kilde: NaturErhversstyrelsens register over IOK og FKA andele.

Små fartøjer tilpasset et lokalt fiskeri har vanskeligt ved at finde alternativer. Dette er også konklusionen i rapporten ”Financial consequences for Danish fishermen following a reduction in the cod quota for the western Baltic Sea” fra IFRO, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, juli 2016. Den konkluderer, at det er helt realistisk, at små fartøjer er forsvundet, når der engang – måske ad åre igen kan lukkes op for torskefiskeriet. Det lokale fiskeri fra de mange små havne vil uddø, hvilket vil være endnu et slag mod livet i udkantsområderne, og det bæredygtige og skånsomme kystfiskeri.

Levende Hav foreslår derfor:

ICES-anbefalingerne efterleves.

Fartøjer, som ikke er hjemmehørende i Den Vestlige Østersø får suspenderet deres fiskerettigheder for en 5-årig periode. Det samme sker for fartøjer over 17 meter. Der udbetales kompensation for dette indgreb.

Disse kvoteandele fordeles – med baggrund i de eksisterende kvoter – forholdsmæssigt mellem de hjemmehørende fartøjer under 17 meter, der fisker med passive redskaber.

Herudover anbefaler Levende Hav:

Alternative fiskerimuligheder opretholdes eller understøttes:

Sogarnfiskeriet opretholdes.

Tejnefiskeri i det lukkede område ved Kullen muliggøres.

Der sættes turbo på kystfiskernes muligheder for at opstarte konk- og krabbefiskerier.

På denne måde kan vi bevare en bæredygtigt, skånsomt kystfiskeri i den vestlige Østersø, selv om kvoten for torsk beskæres drastisk i det kommende og måske følgende år.


Posted in: Dagens Nyheder, DK Politik, DK Politik 2016, EU Politik, EU Politik 2016, Kystfiskeri, Nyheder

Leave a Comment (0) →

Naturskånsomt Kystfiskeri efter Jomfruhummer

Naturskånsomt Kystfiskeri efter Jomfruhummer

jomfru

Levende Hav har nu gennemført første afdeling at det to-årige projekt, “Naturskånsomt Kystfiskeri efter Jomfruhummer”. Projektet består i at introducere fiskeri af jomfruhummer med tejner som alternativ til det danske på flere måder miljøbelastende jomfruhummerfiskeri med bundtrawl.

Denne del bestod af en researchrejse til skærgården på den svenske vestkyst og den norske sydkyst. Her er førsteudgaven af rapporten med billag med epokegørende konklusioner til gavn for fiskernes økonomi, for biodiversiteten og for klimaet.

Her kan du læse hele rapporten med bilag og hente den som PDF fil.

 

Posted in: Dagens Nyheder, Kystfiskeri, Miljødebat, Nyheder

Leave a Comment (0) →

Levende Hav indleder nu sin kampagne for Lokalt baseret, Naturskånsomt og Klimavenligt fiskeri

Kampagnen har været under forberedelse i et stykke tid og nu bruger Levende Hav fiskerimessen ”Dan Fish” i Ålborg fra den 9. til den 11. oktober til at skyde kampagnen i gang. Levende Hav er ikke vandt til at være ”inde i varmen”, så derfor har vi sikret os en udendørs stand ved indgangen til udstillingshallerne. Her vil Levende Hav vise sin udstilling om fiskeri og naturskånsomhed, samt uddele den nye folder. Desuden vil en havfrue vogte over vores initiativ til fordel for det naturskånsomme kystfiskeri og havmiljøet. Havfruerne i bronze, for der er både en stor og flere små, er fremstillet af kunstneren Jens Galschiøt, som Levende Hav har et frugtbart samarbejde med. Kampagnen er støttet af Miljøstyrelsens pulje for ”Grønne Ildsjæle”. 

Levende Havs initiativ er et indspil i debatten om kystfiskeriets fremtid i Danmark. Det naturskånsomme kystfiskeri har været under voldsom tilbagegang, siden det ny-liberalistiske omsættelige kvotesystem blev indført af den forrige regering. Helt som forudset har dette system ført til, at de store og pengestærke køber de små ud og fiskeriet med passive og naturskånsomme redskaber må vige for naturødelæggende og energifrådsende trawlfiskeri. Det tror vi ikke, at den danske borger virkelig ønsker. Derfor er titlen på vor nye folder da også: ”Borgeroplysning og forbruger inddragelse”. Situationen er nemlig den, at Danmarks Fiskeriforening og de store aktører inden for fiskesektoren for alt i verden ikke ønsker begrebet ”økologi” ind i fiskeriet. Tidligere så det endvidere ud til, at Danmarks Fiskeriforening var godt sammenspist med Fiskeridirektoratet. Den kommende tid vil vise, om det stadig er tilfældet.

Levende Hav spørger: Skal danske borgere og forbrugere ikke have mulighed for at kunne vælge fisk fra et lokalt baseret, naturskånsomt, samt klimavenligt fiskeri? Det mangler den nye fødevareminister at svare på.

Kampagnen vil løbe frem til næste sommer.  Foldere kan rekvireres hos Levende Havs formand, eller du kan se online udgaven her.

 

Bæredygtige fiskere

Her ses to af de danske fiskere, der støtter op om kampen for bæredygtigt fiskeri. Henholdsvis Max Christensen fra Vedbæk og Henrik Foldager fra Thyborøn

   

 

Posted in: DK Politik 2013, Kystfiskeri, Miljødebat 2013

Leave a Comment (0) →

Opdateret: Ophæv fredningen af sæler

Hæv fredningen af sæler i danske farvande og åbn jagten på disse dyr

Sælen er et spændende dyr at se på i de danske farvande. Det er også spændende at se råvildtet i de danske skove og af og til også et krondyr. Langt de fleste har dog forståelse for, at vildtet i skovene jages. Hvis det ikke skete, vilde bestandene vokse sig for store og i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, gøre skade på marker og haver. Denne forståelse er ikke til stede, når det angår sælen. Den er udnævnt til en ”hellig ko”, der konsumerer betragtelige mængder fisk af lokale fiskebestande. Det værste er imidlertid, at den ødelægger fiskerimulighederne for netop det naturskånsomme kystfiskeri, som de fleste danskere og med dem Landsforeningen Levende Hav ønsker fremmet. Levende Hav har på møder rundt i landets fiskerihavne, samt gennem foreningens netværk fået indberetninger om, at dette kloge dyr målrettet æder fisken ud af garnene og ødelægger det dyre fiskegrej, som fiskerne har investeret i. Men ikke alene det. Det er tydeligt, at sælerne jager lokale fiskebestande fra sted til sted. En kystfisker sagde forleden: ”Man skulle tro, at sælerne har fået mobiltelefon”, fordi, når en fisker forsøger at flytte fiskeplads for at komme klar af sælerne, så dukker hurtigt en sæl op og dagen efter er der en hel flok, der tager for sig af retterne i fiskernes garn. Flere fiskere beretter, at de overvejer at opgive deres erhverv, hvis problemet fortsætter i det nuværende omfang.

Sælen behøver en fjende, der kan holde bestanden i en naturlig balance. Dette vil desuden antagelig sikre en sundere bestand, for ellers vil bestanden, når den bliver for stor, med års mellemrum rammes af voldsomme sygdomsepidemier.

Levende Hav vil derfor arbejde for, at der hurtigt indledes reguleret jagt på sæler. Lokale kystfiskere med jagttegn skal kunne udstyres med licens til at jagte sæl. Det skal dog ske på den betingelse, at dyret udnyttes til menneskeføde eller, hvis dette ikke er muligt, til dyrefoder.

Knud Andersen
formand
Landsforeningen Levende Hav

knud@levende-hav.dk
97895455 / 20487421

 

Ikke kun et lokalt problem

Problemer med voksende sælbestande, ses ikke kun i de danske farvande. Lignende tilstande viser sig bla. også ved Cape Cod, i Massachusetts. Her er regulering af sælbestanden ligeledes ikke er tilladt, selv på trods af dennes skadelige virkning på økosystemet. Se mere i nedenstående video.

 

Garnfisker haler garn ud for Rødvig på Stevns

Resultatet af sælernes aktivitet ses tydeligt. Dette er hverdag for garnfiskere på Nordsøen i vest til Christiansø

i Østersøen i øst.

Posted in: DK Politik 2012, DK Politik 2013, Kystfiskeri, Miljødebat 2013

Leave a Comment (0) →

Kritik af formanden for Danmarks Fiskeriforening

Formanden for Danmarks Fiskeriforening mistænkeliggør deltageres motiver i ministerielt nedsat arbejdsgruppe om kystfiskeriets fremtid.

 Både indenfor landbrug og fiskeri udtrykker nogle af disse naturafhængige erhvervsudøvere ofte surhed, når folk fra andre samfundsgrupper blander sig i debatten om rammerne og betingelserne for deres erhvervsudøvelse. Der klages over, at folk udefra ikke har den fornødne indsigt – og en gang imellem med rette. Men bønder og fiskere forbigår som regel det forhold, at resten af samfundet har en stor interesse for disse to fag. Begge fag griber voldsomt ind i naturen og måden, som erhvervene drives på, har stor indflydelse på, hvorledes lokalsamfundene udvikler sig med hensyn til befolkningssammensætning og følgeerhverv, herunder turisme. Man forbigår desuden alt for ofte, at de naturresurser, som disse fag nyder godt af, grundlæggende er vor fælles resurser.

Midt i nullerne vedtog den daværende regering og Dansk Folkeparti at kapitalisere det danske fiskeri ved at indføre omsættelige fiskekvoter. Dette skridt førte til et positivt resultat, idet den overkapacitet, der før hen var et stort problem, langt hen ad vejen blev bragt i overensstemmelse med de faktiske fiskerimuligheder. Dette mål kunne dog godt være nået ad andre veje. ”Ny Regulering”, som nyordningen kaldes, er også udtryk for en nyliberalistisk tilgang til verden, hvor alt skal løses via markedskræfternes uregulerede spil.

Der var massive advarsler mod de nye regler. Det blev velargumenteret fremført igen og igen, at de ville betyde en afvikling af kystfiskeriet i Danmark, samt at det ville betyde en omlægning fra passive, naturskånsomme og energieffektive fiskerimetoder til trawlfiskeri med negativ indflydelse på biodiversitet og med et unødigt stort forbrugt af brændstof pr. kg. fanget fisk. Man tog dengang advarslerne med hensyn til kystfiskeriet alvorligt, og man indførte en ”kystfiskerordning”, som skulle give kystfiskerne nogle fordele, således at kystfiskeriet kunne opretholdes.

Det har nu vist sig, at kystfiskerordningen på ingen måde lever op til hensigten. Derfor har fødevareminister Mette Gjerskov været så fornuftig at nedsætte en bredt sammensat arbejdsgruppe, som skal komme med idéer til en ny kystfiskerordning.

Nu er formanden for Danmarks Fiskeriforening blevet sur, fordi han og de andre repræsentanter for det store, kapitaliserede fiskeri i Danmark bliver modsagt i udvalget. I et mødereferat i Fiskeritidende citeres han for under overskriften ”Kystfiskerne bliver misbrugt” at  sige, at ”mange forskellige aktører bruger kystfiskerne til at løfte deres egne politiker – om en grøn dagsorden, en klimadagsorden eller en rød dagsorden”. I Landsforeningen Levende Hav føler vi os ikke ramt af dette forsøg på at mistænkeliggøre vore motiver. Vi konstaterer blot, at der i arbejdsgruppen er stor uenighed om, hvorledes kystfiskeriet skal defineres. Vi peger på, at det for kystfiskeriet vil være en stor fordel, hvis det kunne defineres, så det svarer til, hvad en stor og voksende gruppe forbrugere efterspørger: ”det grønne” – altså naturskånsomme fiskeri, der efterlader naturen intakt, ”det klimavenlige” – et fiskeri, hvor CO2-udslippet er minimeret, og så ”det røde” – Ja, man kan kalde det, hvad man vil, men det vi i Levende Hav hævder, at de forbrugere, som gerne ser det grønne og det klimavenlige fiskeri, stort set er det samme segment, som ønsker aktive fiskerihavne rundt i landet med et liv af fiskere for hvem fiskeriet primært er en ”levevej” og ikke et goldt investeringsobjekt med den samfundsmæssige kynisme, den tilgang medfører.

Kort sagt: Levende Hav arbejder for en kystfiskerordning, som skaber en hensigtsmæssig baggrund for en alliance mellem den naturskånsomt fiskende fisker og den miljø- og samfundsbevidste forbruger. Det burde der ikke være noget mistænkeligt i, og det ville være til kystfiskeriets absolutte fordel, hvis en sådan ordning blev etableret.

Knud Andersen

Formand

Landsforeningen Levende Hav

Posted in: DK Politik, Kystfiskeri

Leave a Comment (0) →

Notat om miljøskånsomt og bæredygtigt fiskeri fra DTU Aqua

Notatet er interessant læsning, der på mange områder bekræfter de synspunkter, som Levende Hav har fremført i debatten om naturskånsomt og klimavenligt fiskeri gennem de sidste mange år. Desuden sætter notatet spørgsmåltegn ved MSC-mærkets værdi for forbrugernes valg af bæredygtige fødevarer. Læs i den sammenhæng også Michael Rothenborgs artikel i Politiken 17. april 2013 “Mærke til miljøvenlige fisk og skaldyr er misvisende”.

Miljøskånsomhed og bæredygtighed i dansk fiskeri

Posted in: DK Politik, Kystfiskeri, Nyheder

Leave a Comment (0) →

Levende Havs høringssvar angående ny trawlbekentgørelse for område 22, Bælterne

Landsforeningen Levende Havs kommentarer til:

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2013 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år og ændring af bekendtgørelse om trawl- og andet vodfiskeri.

Vedr.: Motorkraftsbegrænsning i område 22, Bælterne (§30)

 I høringsbrevet står bl.a.:

”Reglen blev i sin tid indført for at forhindre, at små fartøjer blev udkonkurreret af store fartøjer fra andre dele af landet. Efter indførslen af FKA er dette ikke længere relevant, da hvert fartøj har sin egen kvote af fisk, og derfor ikke direkte konkurrerer om de samme fisk med andre fartøjer”.

Dette er historisk korrekt, men meningen var også at skåne havbunden (særlig stenrev) i de kystnære områder for voldsomme påvirkninger fra trawlfiskeri. Argumentationen er i øvrigt ironisk, idet FKA netop har medført, at fiskeriet er blevet koncentreret på relativt få, temmelig store fartøjer, som i høj grad også er fra andre dele af landet. Det er tydeligt, at ændringerne er rettet mod at tilpasse sig disse få kutterejeres ønsker.

Endvidere står der i brevet: ”Hvis det bliver tilladt at benytte en større motor, vil man få et bedre brændstofforbrug, og en renere forbrænding end ved en mindre motor, der er fuldt belastet, og det vil altså også være gavnligt for miljøet. Desuden vil fiskerne i området med en større motor få mulighed for at fiske i andre farvande, hvilket vil gøre fiskeriet mere fleksibelt.”

Dette er efter vores opfattelse ikke rigtigt. Det er mest økonomisk at benytte en motor, der passer til behovet, dvs. har en lille overkapacitet. Selve det at drive en stor motor, hvor man fx kun udnytter halvdelen af effekten, koster jo, fordi man slæber et stort maskineri rundt, som ikke yder noget. Moderne motorer med turboladere, efterkølere og elektronisk indsprøjtning kører mest økonomisk ved ca. 75 % af motorens kW. Hvis det var det var denne gevinst, man ville opnå, så var det nok at hæve kW-grænsen med 25 %.

Der skrives endvidere: ”Desuden vil fiskerne i området med en større motor få mulighed for at fiske i andre farvande, hvilket vil gøre fiskeriet mere fleksibelt”. Her afsløres ændringernes sande formål: At fremme trawlfiskeriet i alle farvande.

Levende Hav skal understrege, at trawlfiskeri udleder mindst dobbelt så megen CO2 pr. kg. fanget fisk, som fiskeri med passive redskaber. At forbedre betingelserne for trawlfiskeri er derfor i klar modstrid med Danmarks klimamålsætning og det er helt grotesk og uansvarligt på baggrund af netop fremkomne internationale rapporter om udviklingen i klimaet. Levende Hav protesterer på dette grundlag mod den nye regulering.

Venlig hilsen

Knud Andersen

Formand for Levende Hav

 

Posted in: DK Politik 2012, Kystfiskeri

Leave a Comment (0) →

Kystfiskerudvalgets evalueringsrapport

Formanden Knud Andersen har læst evalueringsrapporten og lyttet til vandrørerne i forbindelse med dens tilblivelse. Det har givet anledning til følgende kommentar. Læs selv rapporten via link til højre herfor. Mindretallet i Kystfiskerudvalget har undsagt rapporten og lavet et forslag til udvikling af det kystnære fiskeri. Deres reaktion kan læses til højre herfor i: “Mindretallet har også en mening”.

Levende Havs kommentarer til Kystfiskerudvalgets evalueringsrapport.

Baggrunden for evalueringsrapporten:

Det må konstateres, at 3 af udvalgets 7 medlemmer har følt sig sat uden for reel indflydelse i processen omkring evalueringen. Disse tre udvalgsmedlemmer har et meget negativt syn på kystfiskeriets situation og kystfiskerordningen, og så vidt det er mig oplyst, henholder de sig til evalueringen af den forrige periode, der var stærkt negativ i forhold til udviklingen af dansk kystfiskeri og kystfiskerordningens effekt. Intet er ændret i forhold til dengang, mener de.

I vurderingen af de 4 udvalgsmedlemmers arbejde bør man endvidere tage i betragtning, at de alle har købt sig til fiskerettigheder, hvis værdi de selvfølgelig vil forsvare. Men derved er det naturligt, at de ikke fremkommer med et radikalt opgør med selve systemet med handel med fiskerettigheder, men kun vil justere på dette, så man kan forbedre værdien af den investerede kapital. Rapporten kommer derved ikke med et syn på, hvad der med et overordnet samfundsmæssigt syn måtte være det bedste.

Der er altså al mulig grund til at tage forbehold over for udvalgets konklusioner. Men dog vidner læsningen af rapporten om, at dansk kystfiskeri er i dødskrise.

Kommentarer til udvalgets overordnede konklusioner og anbefalinger:

Udvalget konstaterer indledningsvis, at kystfiskerflåden i forhold til antallet af fartøjer ikke er ramt hårdere end de store fartøjer, men efterfølgende erkendes det, at en stadig større del af den samlede danske fiskekvoter opfiskes af de store fartøjer.

Men var det virkelig hensigten at nedlægge eller stærkt begrænse kystfisker med mindre fartøjer? Det var jo generelt ikke kystfiskeriet, som var skyld i dansk fiskeris store overkapacitet. Kystfiskeriet skabte liv og arbejde i udkantsområderne, stimulerede turismen, og fiskeriet foregik for en stor del med passive, naturskånsomme redskaber og et meget lille energiforbrug. Nu er dette fiskeri overtaget af temmelig få meget store fartøjer med stort energiforbrug og i mange tilfælde naturødelæggende redskaber. Ydermere har Fartøjs Kvote Andele – (FKAsystemet) medført, at dansk fiskeri fra at være et ”levebrødsfiskeri” ændret sig til at være et ”spekulationsfiskeri”, hvor det drejer sig om profit af investeret kapital, og hvor en stor del af økonomien i fiskersektoren drejer sig om handel med fiskerettigheder uden gavn for livet i de havvendte udkantsområder.

Udvalget konstaterer, at de finansielle muligheder for et generationsskifte ”er nærmest ikke eksisterende”. Det er ganske naturligt og var helt forudsigeligt. Kystfiskeriet har altid været en mulighed for den jævne, selvhjulpne mand. Før fiskerireformen skulle en ung kystfisker forsyne sig med en jolle og noget fiskegrej, så kunne han gå i gang med at bygge et fiskeri og en levevej op. Nu skal en ung fisker ikke alene købe et dyrt fiskefartøj og grej, nu skal han desuden købe den fisk, han skal fange – altså kvoter til sit fiskeri. Det er en millioninvestering, som passer sig for det store erhvervsliv, men en umulighed for et ungt eller yngre menneske, som vil bygge en levevej op. Denne situation blev forudset under de ophedede diskussioner, inden FKA-loven blev vedtaget. Dansk kystfiskeri er døende nu og dets udøvere er stort set alle over et halvt hundrede år. De, der opretholder deres fiskeri, venter kun på, at de, når de ikke gider mere, kan sælge deres fiskerettigheder til en eller anden ejer af en stor trawler, som ofte kan defineres som en ”kvotebaron”. ”Vi bliver de sidste”, har jeg hørt flere kystfiskere sige.

Udvalget har ganske ret i dets kritik af, at kontrolforanstaltninger og krav til de små kystfiskerifartøjer, som i regelen lander hver dag, er de samme, som til store fartøjer, som måske kun lander en gang ugentligt – fartøjer som har store styrehuse med allehånde moderne kommunikationsmidler til rådighed og en skipper med rene hænder og sutsko, som kan drage omsorg for al journalføring m.v. Det synes som om, at mange regler, som kystfiskeriet er underlagt, har til formål at genere dette fiskeri. Det virker absolut uretfærdigt.

Rapporten konstaterer, at Kystfiskerordningen ikke har været i stand til at ”sikre mindst status quo” i dansk kystfiskeri. Alligevel anbefaler man ordningen fortsat i stedet for at gøre op med det system, som har ødelagt dansk kystfiskeri. Dette kan skyldes de fire udvalgsmedlemmers egeninteresse i at forsvare deres egne kvoters værdi.

Det er interessant, at udvalget foreslår en mærkningsordning benævnt ”kystfisk”. Der er virkelig behov for en mærkningsordning som alternativ til MSC-mærkningsordningen, som foregøgler forbrugerne bæredygtighed og naturskånsomhed. Men hvis en sådan mærkningsordning kommer til at omfatte alle fartøjer inden for kystfiskersegmentet, så kommer det til at omfatte også trawlere op til17 metermed meget stor maskinkraft. En mærkningsordning bør, hvis den skal anerkendes, både dække kystfiskernes behov og også forbrugernes. Levende Hav vil støtte et kystfiskermærke, som dækker et fiskeri, der er energisvagt (klimavenligt), skånsomt overfor havmiljøet og socialt forankret i kystfiskersamfund, dvs. et mærke for naturskånsomt kystfiskeri med traditionelt snurrevod, garn, bundgarn, ruser, tejner, kroge (langliner).

Et opgør med FKA for kystfiskeriet:

Det er nu en klar erfaring, at FKA-systemet tilintetgør kystfiskeriet. Det er ikke blot en dansk erfaring, men IOK (individuelle omsættelige kvoter) har samme virkning overalt, hvor de er blevet brugt til regulering af fiskeriet. Levende Hav argumenterer herved for et krav om, at kystfiskeriet løftes ud af FKA-ordningen, mens FKA og IOK bibeholdes for det havgående fiskeri med større og store fartøjer.

 

Nærværende forslag er et oplæg til diskussion for fiskerne, befolkningen og politikerne:

Fartøjer, det kan defineres som kystfiskerfartøjer, er under12 meter, dog således, at fartøjer, der fisker med traditionelt snurrevod eller passive redskaber (garn, tejner, pilkemaskiner, dørg, kroge (langliner) kan accepteres op til17 meter. Trawlfiskeri med fartøjer over12 meterkan hermed ikke regnes som kystfiskerfartøjer.

I en kystzone – ideelt inden for 25 sømil – men realistisk indtil videre ud til 12 sømil forbeholdes kystfiskerfartøjer. FKA fartøjer må altså ikke fiske inden for, mens kystfiskerfartøjer må fiske såvel indenfor som udenfor.

For kystfiskerfartøjerne etableres en licensordning, som ikke er omsættelig. Licenserne fordeles på alle Danmarks endnu eksisterende fiskerihavne i forhold til disse havnes kapacitet og beliggenhed i forhold til fiskemuligheder. Når en fisker, der er indehaver af en licens, ophører med fiskeri, inddrages den. Der udarbejdes retningslinier for tildelingen af nye licenser, der tager hensyn til familietradition for fiskeri, langvarige makkerskaber og fiskerifaglig erfaring.

Licensen giver mulighed for fiskeri i alle danske farvandsområder. Licensordningen suppleres med et årsmængdesystem, som tager hensyn til antallet af ansatte i den enkelte fiskerivirksomhed/fartøj. Flere ansatte medfører større årsmængde. Licenssystemet sigter mod, at der under normale omstændigheder er en levevej til alle licenshavere.

Kystfiskere, der er ejere af FKA-kvoter, kan sælge dem eller leje dem ud til ”det store segment”. Dette vil være nødvendigt, fordi de fleste kystfiskere har investeret i FKA-kvoter og dermed lånt penge, som skyldes bort. De skal jo forrentes.

Det naturskånsomme kystfiskeri er af mange årsager samlet set til størst fordel for samfundet. Derfor går kystfiskernes fiskerettigheder forud for FKA-fiskernes, der således kun kan få fartøjskvoteandele, når kystfiskeriets årsmængder er trukket fra de samlede danske fiskerettigheder.

Fordele ved det skitserede ordning:

Ordningen vil gøre dansk kystfiskeri mere klimavenligt (mindre brugt energi pr. kg. fanget fisk)

Ordningen vil fremme fiskeri med naturskånsomme redskaber.

Ordningen vil efterhånden kunne genskabe dansk kystfiskeri.

Ordningen vil genskabe livet på fiskerihavnene.

Ordningen vil øge antallet af arbejdspladser i kystvendte udkantsområder.

Ordningen vil øge muligheden for, at den danske befolkning kan forsyne sig med frisk fisk.

Ordningen vil fremme turismen i kystregionerne.

Ordningen vil forankre et fiskeri lokalt til glæde for kystnære udkantsområder.

 

Kommentar til evalueringsrapportens ord om, at fisken ikke længere kommer til land.

Dette er rigtigt, og det kan undre, at det ikke blevet undersøgt. Levende Hav opfordrer hermed til, at nogle af de mange millioner, der bliver givet i subsidier til bygningen af store fiskefartøjer, i stedet anvendes til en omfattende undersøgelse af dette fænomen, samt hvad der eventuelt kan gøres ved det.

Vi kan kun gisne om, hvad årsagerne kan være. Kan det være en anden artssammensætning, som følge af tidligere tiders overfiskeri? Er det et forureningsproblem? Og har det noget at gøre med hormonlignende stoffers udbredelse i kystnære områder? Dette må og skal undersøges og en forebyggelse og genopretning må sættes ind.

 

Knud Andersen

Formand

Posted in: DK Politik 2012, Kystfiskeri

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 2 12