Levende Hav

Archive for EU Politik 2006

Greenpeace bakker op om kystfiskeriet

I dag skal fødevareministeren i Europaudvalget have det danske forhandlingsmandat til de forestående fiskeriforhandlinger i Bruxelles den 19/12 – 21/12 2006.

Levende Hav har indsendt høringssvar og det samme har Verdensnaturfonden Danmark og Greenpeace.

Levende Havs højeste prioritet er kystfiskeriets fremtid. Den er truet af et kommissions forslag om at torsken i 2007 kun må landes som bifangst. En regel
som vil fjerne kystfiskeriet fra den jyske vestkyst. Der er andre sager som også er vigtige, rødspætter, tunger og bomtrawl, havdage osv.

Men ingen af dem står over de problemer som kystfiskeriet er på vej ind i.

Modsat Verdensnaturfonden, som bakker op om kommissionens forslag, har Greenpeace heldigvis forstået alvoren i kommissionens forslag og opfordrer Folketinget til at sikre kystfiskeriet.

Greenpeace og WWF er enige om, at der bør være en nul torskekvote som biologerne også anbefaler, men den udgang på forhandlingerne er der ingen der tror på. Levende Hav mener selvfølgelig også, at en nul kvote er noget vrøvl, hvis man vel at mærke opretholder det normale fiskeri. Fordi det normale fiskeri fanger torsk og det uanset om de må landes eller ej.

Så en nul kvote er der ingen ædruelige deltagere der tror på, og derfor heller ikke en alvorlig trussel for kystfiskerne. Værre er det når WWF nu bakker op om en realistisk mulighed for at få udryddet kystfiskeriet. En bifangstregel for torsk er noget nær det samme for kystfiskerne som en nul kvote. Det ved alle der har lidt forstand på hvad der foregår i fiskeriet.

Det har Greenpeace og Levende Hav står nu ikke alene i forsvaret for kystfiskeriet.

Kurt Bertelsen Christensen
Ferring Strand den 15/12 2006

——-

Greenpeaces høringssvar sakset fra Folketingets hjemmeside

greenpeace logo

Til medlemmer af Folketingets Europaudvalg

Vedrørende rådsmøde landbrug og fiskeri 19-21. december

Europaudvalg skal på mødet fredag den 15. december diskutere næste års fiskerimuligheder af torsk i Nordsøen og Kattegat, i anledning af det Fødevareminister Hans Chr. Schmidt deltagelse i landbrugs- og fiskeriminister rådsmøde i Bruxelles den 19-21. december.

Det fremgår af EU Kommissionens forslag, at der er en stigende bekymring omkring torsken. EU Kommissionen foreslår derfor en reduktion på 25 % i forhold til sidste års fangster (undtaget er de bestande, der blev forhandlet på plads med Norge den 1. december), at den aftalte TAC skal dække torsk som tages i bifangst, samt en reduktion i fiskeriindsatsen i de fiskerier, der har signifikant indflydelse på torskedødeligheden.

Torskebestanden i Nordsøen er i akut krise. Vurderingerne og rådet fra Det International Havundersøgelsesråd, ICES, taler sit tydelige sprog, og har gjort det de sidste mange år. Torskebestanden er i tilbagegang og har reduceret reproduktiv kapacitet og fiskes ikke bæredygtigt. Grundet disse fakta anbefaler ICES et totalt stop for torskefiskeri i Nordsøen i 2007. Rådene fra ICES har været ignoreret ved de sidste mange forhandlinger Det må ikke fortsætte. Reduktioner er ikke nok, der er brug for er anden tilgang til forvaltning af torskefiskeriet.

Forslaget fra kommissionen om kun at tillade landinger af torsk fanget i bifangst har en del faldgrubber.

Ved en lille torskekvote, vil der blive et større udsmid. Der er forskel på landinger og fangster. Ved at bruge kvoten kun til bifangst, er der stor risiko for at fiskerne, der har bifangst af torsk, primært i trawlfiskeriet, kun lander de bedste og største torsk, (såkaldte highgrading) og smider resten tilbage i havet døde eller døende. Derfor vil en sådan forvaltning i værste fald ikke føre til nogen nedgang i torskedødeligheden.

Ifølge ICES er der en højere fiskedødelighed at torsk i Nordsøen, end der kan forklares af estimeret naturlig dødelighed, udsmid og landinger. Der er ingen data på kilden til dette, men det formodes at stamme fra udsmid og urapporterede landinger. Ifølge ICES viser historien, at kvote restriktioner ikke har været effektive i at kontrollere fangst af torsk. ICES understreger at der ved forvaltningen af torsk må tages højde for de kombinerede effekter af upålidelige fangstdata (udsmid og urapporterede landinger), samt den manglende mulighed for kontrol af denne fangst. Så længe dette ikke er muligt, kan bestanden ikke genopbygges. Med andre ord; med den forvaltning der føres i dag, og de problemer den medfører, er det ikke muligt at opnå en genopbygning af torskebestanden

Ved kun at tillade torsk landet som bifangst fjerner man ikke det generelle problem: At bifangsten af småtorsk er for stor i visse fiskerier, og i visse redskaber. Ved kun at tillade at torsk kan landes som bifangst, stoppes det målrettede torskefiskeri. Det kan have store konsekvenser for de fiskere, der lever af dette direkte fiskeri.

Mange af de fiskere er garnfiskere, fiskere som i det lange løb, når torskebestanden er genoprettet, ville kunne udøve et mere miljørigtigt og skånsomt fiskeri, med brug af en mindre mængde brændstof, mindre udsmid og ikke skrabende redskaber.

Hvis kommissionens forslag bliver en realitet, støttes de store trawlere, der i høj grad er skyld i problemerne med udsmid af torsk samtidig med at grundlaget fjernes for dem, der i fremtiden vil kunne udnytte en sund torskebestand på en mere bæredygtig måde.

Som langt de fleste fiskebestandene har det i dag, er der ikke fisk nok til alle fartøjer. Der er nogle der vil blive nød til at finde en anden beskæftigelse end fiskeri. Hvis torsken kun må fanges i bifangst, er der stor sandsynlighed for at mange i det fisker skånsomt må stoppe, og dermed er fremtiden åben for de større trawlere, der er kilden til problemet med udsmid.

Der må og skal være færre fartøjer der udøver fiskeri i Europas havområder; også i Nordsøen. Ved at udfase eller fjerne trawlerne, vil bifangsten af små torsk blive mindre, og dermed vil bestanden få en chance for at genopbygges. Dette ville være en langsigtet og bæredygtig måde at forvalte torsken på. En fjernelse eller udfasning af de store trawlere ville også afhjælpe de andre problemer disse store fiskeredskaber fører med sig, idet trawl ødelægger habitater og ændre strukturen af havbunden. På denne måde arbejdes der hen imod et europæisk fiskeri, der opererer med respekt for natur, miljø og fiskebestande.

Andelen af de TACer der allerede er aftalt med Norge, burde gives til dem, der fisker skånsomt og uden store bifangster. Samtidig burde der skæres kraftigt i havdage i de fiskerier, der har store problemer med bifangst af torsk. Kvoterne i Kattegat burde følge rådet fra ICES og sættes til nul.

Med venlig hilsen

Hanne Kærgaard Larsen, biolog ved Greenpeace
hkl@nordic.greenpeace.org

Posted in: EU Politik, EU Politik 2006

Leave a Comment (0) →

Verdensnaturfonden på forkert kurs – igen


WWF Verdensnaturfonden og det multinationale selskab UNILEVER har sammen fået udviklet et koncept for miljøcertificering af fisk og fiskeri. Dette koncept afleverede de efterfølgende i 1996 til MSC Marine Steward Council, et kommercielt drevet konsulentfirma.

MSC certificerer fiskebestande, dvs. at interesserede, mod betaling forstås, kan få undersøgt sig selv med det mål at få et miljømærke for fisk fanget i et afgrænset havområde. Det kunne være et firma, en industri som fanger og forarbejder torsk fra Barentshavet, og som har den kapital der er nødvendig, der kan markedsføre sig under mærket.

Det store krav fra MSC er at bestanden af torsk i dette hav (område) er bæredygtig og det afgør biologerne. Derefter undersøger MSC firmaets fiskeri og hvad der ellers forgår og hvis alle processer i denne industri lever op til MSC kriterierne, kan firmaet få mærket og derefter levere fisk til de supermarkeder som WWF og Greenpeace har presset til at forhandle MSC mærket fisk.

Kan vi som forbruger og politiske beslutningstagere have tillid til en sådan certificering? Svaret er nej. Det er alt for tilfældigt. Den biologiske vurdering af en givet bestand i et afgrænset område bygger i al væsentlig grad på hvad der landes af fisk. Det erkender alle ansvarlige biologer, dvs. at værdien af den biologiske rådgivning også hænger uløseligt sammen med troværdige fiskere, der opgiver hvor meget de fanger af hvilke arter i hvilke farvande.

–         De der følger det globale fiskeri ved, at troværdige data fra fiskeriet er en mangelvare. Ergo er MSC certificeringen også en tilfældig størrelse.

Disse alvorlige mangler, troværdige data, ses tydeligt i en sag fra Barentshavet som kører lige nu i de norske medier. Her anklages WWF for at støtte det ulovlige fiskeri, fordi WWF ved, altså er helt klar over, eller i det mindste burde være klar over, hvem der fisker torsk i dette hav. Og derfor også ved, at troværdige data fra fiskeriet deroppe, simpelthen ikke findes.

Dertil siger WWF – nej vi støtter ikke det ulovlige fiskeri, vi har certificeret fiskebestande og ikke fiskerier. Men det er jo mildest talt noget vrøvl. Alle ved at der foregår et omfattende ulovligt fiskeri, dvs. at der fanges og landes langt flere torsk f.eks. end der registreres. Og alle ved at større og større mængder af torsken forarbejdes i Kina, hvor der selvsagt står sløjt til med den europæiske fiskerikontrols muligheder for at kontrollere hvor meget fisk der forarbejdes. Hvorfra ved WWF så at fiskeriet er bæredygtigt?

Det hænger ikke sammen, og WWF bør tage konsekvenserne af det og stoppe deres anbefalinger af MSC certificeret fisk.

 

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 30/11 2006

MSC kriterierne kan læse på denne link

http://www.msc.org/assets/docs/fishery_certification/MSCPrinciples&Criteria.doc

Posted in: EU Politik, EU Politik 2006

Leave a Comment (0) →

EU kommissionen vil have et bæredygtigt fiskeri – siger de!

EU kommissionen har netop udsendt hvad de kalder en ”kommunikation”, i denne kan man læse, at EU kommissionen nu mener, at der bør indføres et bæredygtigt fiskeri i EU, og den udviklingen vil kommissionen godt hjælpe på vej.

Det er tankevækkende læsning.

Læseren skal forestille sig, at han/hun befinder sig i EU for mere end 20 år siden. På dette tidspunkt i historien er det så småt ved at gå op for folk, at fiskeriet er lidt for voldsomt. Og i Norge på samme tid er Brundtland ved at få styr på sit bæredygtighedsprojekt osv.

Og det er denne historiske kontekst, at EU kommissionen nu siger til sig selv og andre, at fiskeriet bør være bæredygtigt og dertil introducerer de MSY ”Maximum sustainable yield” som et udtryk for, hvor mange fisk naturen og fiskerne kan tage ud af en bestand, uden at skade denne bestands reproduktions potentiale.

Det er yderst og meget tankevækkende.

For det er udsendt i går og vi skriver altså 2006 ikke 1985. Og i 2006 ved ethvert skolebarn i EU, at EU fiskeriet ikke er bæredygtigt og det har de vidst i mange år. De samme børn ved også at EU har forsøgt – uden held – men dog forsøgt, at få et mere bæredygtigt fiskeri i EU.

Hvad er det så lige EU kommissionen har gang i med denne kommunikation til omverden?

Et formål kunne være, at EU viser omverden, at EU skam tager Johannesburg mødets vedtagelse for et globalt bæredygtigt fiskeri inden 2015, meget alvorligt. Og det er den meste nærliggende grund også fordi kommunikationen ofte henviser til netop denne vedtagelse på Verdens topmødet i Johannesburg i 2002.

Derfor siger EU Kommissionen nu: Fiskeriet er ikke bæredygtigt, det hænger sammen med fortidens fejltagelser, hvor der der er blevet fanget alt for mange fisk. Det bør vi holde op med og det vil EU kommissionen hjælpe fiskerne med og dertil får fiskerne så dette helt nye MSY forvaltnings instrument.

Der er sikkert mange forklaringer på denne kommunikation. Men mon ikke der over dem alle ligger, at EU kommissionen har betalt et EU konsulentfirma en formue for at skrive det vrøvl.

Og nu og herfra starter en ny tid hvor alle kan være med, dvs. alle dem som betjener sig af konsulenter og andet højtuddannet godtfolk. For nu har vi et fælles sprog og forståelse og lad os så komme i gang med at få brugt de 36 mia. kroner som EU afsætter til fiskeriet i 2007 – 2013.

Fiskerne og den sunde fornuft – når ja, de må lære det, må de.

Tavshed og lammelse breder sig – og det var vel også formålet!

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand juli 2006

For de interesserede, fortsæt på denne kurs http://ec.europa.eu/comm/fisheries/news_corner/press/inf06_39_en.htm

Posted in: EU Politik, EU Politik 2006

Leave a Comment (0) →

Letter to the EU Ministercouncil: Stop beam trawl.

April 2006

To the EU Ministers’ Council for fishery

Subject: “Proposal for COUNCIL REGULATION establishing a management plan for fisheries exploiting stocks of plaice and sole in the North Sea”

 

Dear Madame/Sir

 

The Danish Society for a Living Sea hereby encourages You to strongly support the Danish Minister of Fishery, Mr.Hans Chr. Schmidt, in the efforts of the Danish government to limit the use of beam trawl in the catching of plaice and sole in the North Sea.

 

To the Danish press agencies Ritzau Bureau, Mr. Hans Chr. Schmidt on the 24th of April states that he “wants a regulation against beam trawl”, but that he will “probably be standing quite isolated with this demand on the meeting of ministers on the 25th of April, which is disappointing”.

 

We believe that countries like Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Germany, Luxembourg, Hungary, Austria, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Malta and Greece also are very critical as to the employment of beam trawl. Therefore we encourage the EU Council of Ministers, together with Denmark, to come up with a significant limit of the the use of beam trawl, and as soon as possible pass new legislation to gradually reduce and terminate the use of beam trawl in the EU.

 

For more information, please contact:

 

Chairman of Living Sea

Kurt Bertelsen Christensen

+ 45 9789 4555 el. + 45 2048 7421

kbc@levende-hav.dk

www.levendehav.dk

 

Living Sea is an unpolitical Danish society, established in 1995, with the purpose of uniting interests around a more ecologically sustainable exploitation of the sea and its resources.

Posted in: EU Politik, EU Politik 2006

Leave a Comment (0) →

Presse: Boykot Greenpeace og WWF.

Pressemeddelelse udsendt onsdag den 19/4 2006

 

Boykot Greenpeace og Verdensnaturfonden

 

Efter pres fra Greenpeace og Verdensnaturfonden WWF boykotter engelske supermarkeder nu torsk fanget i Nordsøen. Levende Hav mener, at det er mere relevant at forbrugerne boykotter Greenpeace og WWF, for disse magtfulde organisationer forholder sig ikke til virkelighederne i fiskeriet og i Nordsøen. Boykotten kommer mindst fem år for sent til at få den ønskede effekt. I stedet rammer den nu det bæredygtige fiskeri hårdest!

 De engelske forbrugere kræver at deres fisk kommer fra bæredygtige fiskerier. Det forbrugerkrav forsøger engelske supermarkeder nu at tilfredsstille ved at boykotte torsk fra Nordsøen. Det sker efter pres fra Greenpeace og WWF Verdensnaturfonden. De har ført kampagner med det formål at få EU’s fiskeripolitik til at acceptere nul-kvoter på torsk, fordi Nordsøens torskebestand er overfisket.

 Men WWF og Greenpeace er i modstrid med virkelighedens verden. Og ligesom de grønlandske fangere, der kom i klemme efter boykotten af sælskind, risikerer de europæiske og norske kystfiskere nu at skulle betale den store pris for denne boykot. For boykotten kan give kystfiskerne store problemer, da de er afhængige af torsken fra Nordsøen, mens det ikke er deres skyld at torskebestandene er overfiskede.

 Boykotten af Nordsø torsken følger efter introduktionen af en certificeret torsk fra Barentshavet. MSC (”The Marine Stewardship Council”) som er et privat miljøcertificeringsfirma oprettet af WWF og UNILEVER, har nu mærket torsk fra Barentshavet som bæredygtige. Så forbrugerne kommer ikke til at savne torsk og handlen kan fortsætte. MSC tjener gode penge og de store organisationer får vind i sejlene, så det er en boykot uden omkostninger. Alle burde vel være tilfredse.

 

Fakta er imidlertid, at ingen kan eller burde være tilfreds for dette er aflad og intet andet. Bestanden af torsk i Nordsøen får det ikke bedre, og det uanset hvor meget forbrugerne boykotter den.  

 

Boykotten tager måske livet af kystfiskerne, men EU kan ikke nedsætte kvoterne på torsk. For kvoterne er i dag alt for lave i forhold til de torsk der faktisk fanges. Kvoterne er ca. 30.000 tons i Nordsøen, men der fanges ifølge ICES (de biologer der rådgiver EU) mere end 70.000 tons/år. Størsteparten af de torsk der fanges over kvoterne, smides døde tilbage i havet, resten omskrives til andre arter eller omsættes sort.

 Det eneste direkte fiskeri efter torsk der er tilbage, er kystfiskeriet som bedrives i de vintermåneder hvor torsken vandrer ind til kysten og derfor indenfor kystfiskernes rækkevidde. Resten og det er langt den største part af torskefangsten i Nordsøen, er bifangster, dvs. torsk der fanges i det direkte fiskeri efter hummer, sej, kuller, rødspætter osv. Så hvis organisationerne når deres mål, en 0 kvote på torsk, så forbydes fiskerne ikke at fange, men at lande den torsk de fanger. Og heraf følger der ikke en mere bæredygtig torskebestand, men kystfiskerne forsvinder.

 Men også selv om kvoterne ikke sættes ned, så rammer boykotten kystfiskerne. Og igen til ingen anden nytte, end at de store miljøorganisationer og supermarkeder kan få markedsført sig selv. For hvis boykot af torsk fra Nordsøen slår igennem på de europæiske hjemmemarkeder, så vil de relativt gode priser på torsk forsvinde, og det rammer kystfiskerne hårdt. De store trawlere kan fortsætte uden de store problemer. For de lever ikke længere af torsken, men af alle de andre arter de har måttet omstille sig til at fange, i takt med at de har nedfisket torsken og derved hvert år fået lavere og lavere kvoter.

 Så i forhold til virkeligheden i fiskeriet og i fiskeriforvaltningen, er WWF og Greenpeace helt ude af kurs med denne boykot. De kommer 5-10 år for sent. Var de kommet på banen noget før kunne de have ramt de store trawlere på pengepungen, og så var der i det mindste lidt fornuft i en sådan boykot. Men det er der ikke længere.

 Den dårlige timing og ufornuften ses også tydeligt i, at organisationerne åbenbart heller ikke er klar over, at der igen er rigtig mange flotte store torsk i Nordsøen. For os der er i tæt kontakt med fiskeriet hver dag, er der ingen tvivl om at torskebestanden i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er på vej igen. Det er en meget positiv udvikling som der skal tages vare om. Dvs. der skal ikke blot gives los på fiskeriet, men en forbruger boykot i denne situation er simpelthen noget vrøvl.

 For flere oplysninger

 Kontakt Levende Havs formand

 På telefon 97 89 54 55 el. 2048 7421 

www.levendehav.dk

Posted in: EU Politik, EU Politik 2006

Leave a Comment (0) →