Vedtægter

Hemmedvej 59, Hemmed. 8585 Glesborg

Telf. +45 97 89 54 55 llh@levende-hav.dk www.levende-hav.dk

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Landsforeningen Levende Hav.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er:

At arbejde for en bevarelse af havets økosystem og det marine landskab.
At arbejde til fordel for et mere bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri.

Foreningens formål søges opfyldt gennem:

at stoppe enhver forurening af havmiljøet.
en fiskeripolitik, der bygger på forsigtighedsprincipper i udnyttelsen af havets økosystem og ressourcer.
at fisk og fiskeprodukter, der er fanget og forarbejdet efter naturskånsomme og miljøvenlige principper, introduceres til forbrugerne.
at der udvikles og indføres reguleringsmetoder i fiskeriforvaltningen, der tilgodeser et stabilt økosystem og en bæredygtig ressourceudnyttelse.
forsøg og projekter, der har til formål at støtte og udvikle fiskerimetoder og teknologier i en mere bæredygtig og naturskånsom retning.
at der gennemføres restaurering, genopretning og bevaringsforanstaltninger af nødvendige biotoper, med henblik på at sikre gyde pladser, opvækstområder og fødegrundlag samt områder af videnskabelig og rekreativ interesse.
at bygnings anlæg, ved kysten eller til havs, er økologisk forsvarlige
en begrænsning af den genetiske forurening der sker af havmiljøet, som følge af den internationale søtransport, eller som følge af overførelse af marine arter til opdræt i havbrug
at viden og erfaring omkring hav økologiske problemstillinger og fiskeriforhold udveksles internationalt, ikke mindst til udviklingsområder.
at der uddannes personale, fremstilles informationsmateriale og dokumentation med henblik på oplysning om havet som natur- og kulturlandskab.

§ 3 FORENINGENS STRUKTUR

Foreningen består af generalforsamlingen som er foreningens øverste myndighed og en bestyrelse der fastlægger foreningens overordnede politik, et sekretariat og Havpolitisk Forum der er rådgivende for bestyrelsen.

§ 4 MEDLEMSKAB AF FORENINGEN

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver der accepterer foreningens formål og vedtægter samt indbetaler det af foreningen fastsatte minimumskontingent. Kvittering er gyldigt medlemsbevis. Medlemskab giver ikke ret til andel i foreningens formue. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til foreningens daglige ledelse.

§ 5 EKSKLUSION

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen om eksklusion kan indbringes for generalforsamlingen. Medlemmer der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Medlemsrettigheder ophører straks på forfaldsdagen for det skyldige kontingent. Eksklusion eller sletning på grund af kontingent restance fritager dog ikke for kontingent forpligtelsen for det regnskabsår i hvilket udelukkelsen finder sted.

§ 6 FORENINGENS FORMUE:

Foreningens midler tilvejebringes ved medlemsbidrag og gennem ansøgninger om støtte fra anden side og ved gaver af enhver art. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres. For foreningen hæfter alene dens formue.

Generalforsamlingen fastsætter efter forslag fra bestyrelsen de nærmere regler vedrørende kontingentbetaling, herunder kontingentets størrelse. Foreningen kan ansætte lønnet arbejdskraft samt indgå aftaler vedrørende køb, salg, leje, lån, mv. Beslutning om optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller skib kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse på generalforsamlingen. Foreningens likvide formue anbringes på bank- eller sparekassekonti efter bestyrelsens anvisning.

§ 7 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet fremlægges til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde efter regnskabets aflæggelse og efterfølgende på førstkommende generalforsamling derefter.

§ 8 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. På forlangende skal kvittering forevises for dirigenten. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved valg til bestyrelsen kan der stemmes pr. brev. Beslutning om ændring af vedtægterne og om opløsning af foreningen afgøres med 2/3 flertal. Alle andre beslutninger med simpelt flertal. Afstemninger gøres skriftlige såfremt mindst 5 medlemmer ønsker det. Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

§ 9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år. Indkaldelse sker skriftlig med en måneds varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Godkendelse af årsregnskab
Evaluering af Havpolitisk Forum
Evaluering af igangværende og afsluttede projekter og arbejdsgrupper
Indkomne forslag
Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor
Evt.

Forslag til ændringer af vedtægter og forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Kandidater til bestyrelsen skal stilles af mindst 5 medlemmer.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 10 af foreningens medlemmer eller et flertal i bestyrelsen eller foreningens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Bestyrelsen indkalder inden 1 uge skriftligt med angivelse af dagsorden samt begrundelse for indkaldelsen til generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 11 BESTYRELSEN

Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal stilles af mindst 5 medlemmer. Såfremt der er opstillet flere kandidater til bestyrelsen end der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. Stemmesedlerne til bestyrelsesvalget skal, for at være gyldige, i prioriteret rækkefølge være påført et antal navne svarende til det antal medlemmer, der skal vælges. Opnår 2 eller flere kandidater ens antal stemmer, foretages bundet omvalg mellem dem. Opnås igen stemmelighed afgøres valget ved almindelig lodtrækning. De kandidater der ikke opnår valg til bestyrelsen er valgt til suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. Der vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Folkevalgte politikere er ikke valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er valgt for en 2-årig periode. Ved første bestyrelsesvalg vælges to af bestyrelsesmedlemmerne dog kun for en 1-årig periode. Der kan foretages genvalg. Udtræder et bestyrelsesmedlem indtræder en suppleant i stedet. Hvis suppelanterne er brugt op, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling. Såfremt hele bestyrelsen ønsker at trække sig i utide, indkalder den straks og inden en uge til ekstraordinær generalforsamling. Forslag til bestyrelseskandidater skal være sekretariatet i hænde senest 5 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Direkte udgifter forbundet med bestyrelses-medlemmernes deltagelse i møder, kan refunderes efter generalforsamlingens anvisning. På første ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen forslag til vedtagelse angående retningslinier for refusion af bestyrelsesmedlemmers direkte udgifter.

§ 12 BESTYRELSENS DAGLIGE ARBEJDE

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter valget med formand, næstformand og kasserer. Der afholdes ordinær bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt. Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Formanden indkalder skriftligt til ordinære bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden og bilag for mødet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Sekretariatet deltager i bestyrelsesmøderne og er sekretær for bestyrelsen. Der tages et beslutningsreferat, som godkendes og underskrives af de tilstedeværende. Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 10 dage efter mødet. De underskrevne referater opbevares af sekretariatet og er tilgængelige for alle.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mødet er lovligt varslet og når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan træffe beslutninger pr. telefon i følgende tilfælde:

Hvis et bestyrelsesmøde ikke er beslutningsdygtigt, kan et fraværende bestyrelsesmedlems godkendelse af en beslutning indhentes.
I presserende sager kan bestyrelsesformanden træffe afgørelser, efter godkendelse af 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Sådanne afgørelser godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen påser at foreningens drift er i overensstemmelse med foreningens formål, at de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger udføres samt at foreningens drives i overensstemmelse med de på generalforsamlingen vedtagne budgetter. Bestyrelsen fastlægger sekretariatets ansvar, prioriterer dets opgaver og evaluerer dets arbejde. Bestyrelsen nedsætter styringsgrupper for Havpolitisk Forum og arbejds- og projektgrupper og følger arbejdet der.

§ 13 BESTYRELSENS POLITISKE ARBEJDE

Bestyrelsen fastlægger foreningens politik og udvikling, i overensstemmelse med formålet og ud fra generalforsamlingens beslutninger.

§ 14 SEKRETARIATET

Sekretariatet forestår foreningens daglige drift og rapporterer kvartalsvis om foreningens aktiviteter til bestyrelsen. Sekretariatet har det administrative ansvar for foreningen og fører foreningens regnskaber i overstemmelse med gældende regler og bestyrelsens beslutninger. Sekretariatet udarbejder for det efterfølgende år et budgetforslag til bestyrelsen. Budgetforslaget fremsendes til bestyrelsen inden 1. november til godkendelse. Driftsregnskab og status udarbejdes af sekretariatet og forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 15 HAVPOLITISK FORUM

Havpolitisk Forum er foreningens rådgivende forsamling. Forumet er således platform for foreningens faglige politiske arbejde under hensyntagen til foreningens formål. Formålet med Havpolitisk Forum er at sikre at forslag og løsninger, som foreningen kommer med, er blevet behandlet og gennemarbejdet på det højest mulige videnskabelige og faglige grundlag.

Bestyrelsen etablerer Havpolitisk Forum og nedsætter en styringsgruppe, der udvælger emner til behandling, planlægger og gennemfører de nødvendige sessioner.

Alle foreningens medlemmer kan deltage i Havpolitisk Forum og alle kan indsende forslag til emner. Dette sker ved et skriftligt forslag og begrundelse til sekretariatet. Det er ikke forudsat, at ethvert emne eller forslag optages.

Sessionernes form fastlægges af styringsgruppen efter de enkelte emners behov. Havpolitisk Forum kan således være vært for et seminar, et symposium, en konference eller en høring. Der vælges en mødeleder og en sekretær til sessionerne.

I forbindelse med afholdelse af sessionerne, kan der indkaldes videnskabelig ekspertise, repræsentanter fra erhvervs,- miljø- og faglige organisationer, såvel som repræsentanter fra det politiske og offentlige liv. Repræsentanterne indkaldes med henblik på at være indledere ved en given session. Resultaterne af arbejdet i Havpolitisk Forum til stilles offentligheden. Det kan ske gennem presse, fremsendelse til eller foretræde for politikere eller berørte institutioner og organisationer.

Arbejdet i Havpolitisk Forum evalueres ved foreningens årlige generalforsamling.

§ 16 ØKONOMISK TEGNINGSRET

Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være foreningens formand. Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til sekretariatet. Bestyrelsen kan meddele prokura til sekretariatet.

§ 17 POLITISK TEGNINGSRET

Formanden tegner foreningen udadtil. Tegningsretten kan pr. bestyrelsesbeslutning overdrages til et andet bestyrelsesmedlem og til sekretariatets daglige leder. Projekt- og arbejdsgrupper indrømmes udtale ret for emner og enkeltsager der vedrører disses arbejder, efter rådføring med bestyrelsesformanden eller sekretariatets daglige leder. Havpolitisk Forum kan i enighed kommentere og udtale sig omkring ethvert spørgsmål, der diskuteres og bearbejdes i forumet og som relaterer til foreningens formål.

§ 18 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages med mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen.

§ 19 OPLØSNING

Beslutning om opløsning af forening kan kun vedtages med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med foreningens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst en måneds mellemrum.

Ved foreningens opløsning påhviler det bestyrelsen at sørge for, at foreningens eventuelle overskud efter betaling af al gæld anvendes i overensstemmelse med nærværende vedtægters formålsparagraf, samt senest 3 måneder efter foreningens ophør at offentliggøre et revideret likvidationsregnskab.