Levende Hav

Archive for DK Politik 2012

Opdateret: Ophæv fredningen af sæler

Hæv fredningen af sæler i danske farvande og åbn jagten på disse dyr

Sælen er et spændende dyr at se på i de danske farvande. Det er også spændende at se råvildtet i de danske skove og af og til også et krondyr. Langt de fleste har dog forståelse for, at vildtet i skovene jages. Hvis det ikke skete, vilde bestandene vokse sig for store og i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, gøre skade på marker og haver. Denne forståelse er ikke til stede, når det angår sælen. Den er udnævnt til en ”hellig ko”, der konsumerer betragtelige mængder fisk af lokale fiskebestande. Det værste er imidlertid, at den ødelægger fiskerimulighederne for netop det naturskånsomme kystfiskeri, som de fleste danskere og med dem Landsforeningen Levende Hav ønsker fremmet. Levende Hav har på møder rundt i landets fiskerihavne, samt gennem foreningens netværk fået indberetninger om, at dette kloge dyr målrettet æder fisken ud af garnene og ødelægger det dyre fiskegrej, som fiskerne har investeret i. Men ikke alene det. Det er tydeligt, at sælerne jager lokale fiskebestande fra sted til sted. En kystfisker sagde forleden: ”Man skulle tro, at sælerne har fået mobiltelefon”, fordi, når en fisker forsøger at flytte fiskeplads for at komme klar af sælerne, så dukker hurtigt en sæl op og dagen efter er der en hel flok, der tager for sig af retterne i fiskernes garn. Flere fiskere beretter, at de overvejer at opgive deres erhverv, hvis problemet fortsætter i det nuværende omfang.

Sælen behøver en fjende, der kan holde bestanden i en naturlig balance. Dette vil desuden antagelig sikre en sundere bestand, for ellers vil bestanden, når den bliver for stor, med års mellemrum rammes af voldsomme sygdomsepidemier.

Levende Hav vil derfor arbejde for, at der hurtigt indledes reguleret jagt på sæler. Lokale kystfiskere med jagttegn skal kunne udstyres med licens til at jagte sæl. Det skal dog ske på den betingelse, at dyret udnyttes til menneskeføde eller, hvis dette ikke er muligt, til dyrefoder.

Knud Andersen
formand
Landsforeningen Levende Hav

knud@levende-hav.dk
97895455 / 20487421

 

Ikke kun et lokalt problem

Problemer med voksende sælbestande, ses ikke kun i de danske farvande. Lignende tilstande viser sig bla. også ved Cape Cod, i Massachusetts. Her er regulering af sælbestanden ligeledes ikke er tilladt, selv på trods af dennes skadelige virkning på økosystemet. Se mere i nedenstående video.

 

Garnfisker haler garn ud for Rødvig på Stevns

Resultatet af sælernes aktivitet ses tydeligt. Dette er hverdag for garnfiskere på Nordsøen i vest til Christiansø

i Østersøen i øst.

Posted in: DK Politik 2012, DK Politik 2013, Kystfiskeri, Miljødebat 2013

Leave a Comment (0) →

Knud Andersen om klima, fiskeri… og Lars Løkkes (manglende) realisme

Levende Havs formand Knud Andersen deltog søndag den 16. december 2012 i et radioprogram på Radio24syv om bl.a. klimaforandringer og fiskeri.

Interviewet tager udgangspunkt i en analyse af Lars Løkke Rasmussens tale om “idealistisk realisme” på Venstres landsmøde i november – og giver en lidt mere ambitiøs fortolkning af, hvad dette udtryk kan betyde.

Hør interviewet ved at trykke på dette link.

 

Posted in: DK Politik 2012, Miljødebat 2012

Leave a Comment (0) →

Levende Havs høringssvar angående ny trawlbekentgørelse for område 22, Bælterne

Landsforeningen Levende Havs kommentarer til:

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2013 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år og ændring af bekendtgørelse om trawl- og andet vodfiskeri.

Vedr.: Motorkraftsbegrænsning i område 22, Bælterne (§30)

 I høringsbrevet står bl.a.:

”Reglen blev i sin tid indført for at forhindre, at små fartøjer blev udkonkurreret af store fartøjer fra andre dele af landet. Efter indførslen af FKA er dette ikke længere relevant, da hvert fartøj har sin egen kvote af fisk, og derfor ikke direkte konkurrerer om de samme fisk med andre fartøjer”.

Dette er historisk korrekt, men meningen var også at skåne havbunden (særlig stenrev) i de kystnære områder for voldsomme påvirkninger fra trawlfiskeri. Argumentationen er i øvrigt ironisk, idet FKA netop har medført, at fiskeriet er blevet koncentreret på relativt få, temmelig store fartøjer, som i høj grad også er fra andre dele af landet. Det er tydeligt, at ændringerne er rettet mod at tilpasse sig disse få kutterejeres ønsker.

Endvidere står der i brevet: ”Hvis det bliver tilladt at benytte en større motor, vil man få et bedre brændstofforbrug, og en renere forbrænding end ved en mindre motor, der er fuldt belastet, og det vil altså også være gavnligt for miljøet. Desuden vil fiskerne i området med en større motor få mulighed for at fiske i andre farvande, hvilket vil gøre fiskeriet mere fleksibelt.”

Dette er efter vores opfattelse ikke rigtigt. Det er mest økonomisk at benytte en motor, der passer til behovet, dvs. har en lille overkapacitet. Selve det at drive en stor motor, hvor man fx kun udnytter halvdelen af effekten, koster jo, fordi man slæber et stort maskineri rundt, som ikke yder noget. Moderne motorer med turboladere, efterkølere og elektronisk indsprøjtning kører mest økonomisk ved ca. 75 % af motorens kW. Hvis det var det var denne gevinst, man ville opnå, så var det nok at hæve kW-grænsen med 25 %.

Der skrives endvidere: ”Desuden vil fiskerne i området med en større motor få mulighed for at fiske i andre farvande, hvilket vil gøre fiskeriet mere fleksibelt”. Her afsløres ændringernes sande formål: At fremme trawlfiskeriet i alle farvande.

Levende Hav skal understrege, at trawlfiskeri udleder mindst dobbelt så megen CO2 pr. kg. fanget fisk, som fiskeri med passive redskaber. At forbedre betingelserne for trawlfiskeri er derfor i klar modstrid med Danmarks klimamålsætning og det er helt grotesk og uansvarligt på baggrund af netop fremkomne internationale rapporter om udviklingen i klimaet. Levende Hav protesterer på dette grundlag mod den nye regulering.

Venlig hilsen

Knud Andersen

Formand for Levende Hav

 

Posted in: DK Politik 2012, Kystfiskeri

Leave a Comment (0) →

Kystfiskerudvalgets evalueringsrapport

Formanden Knud Andersen har læst evalueringsrapporten og lyttet til vandrørerne i forbindelse med dens tilblivelse. Det har givet anledning til følgende kommentar. Læs selv rapporten via link til højre herfor. Mindretallet i Kystfiskerudvalget har undsagt rapporten og lavet et forslag til udvikling af det kystnære fiskeri. Deres reaktion kan læses til højre herfor i: “Mindretallet har også en mening”.

Levende Havs kommentarer til Kystfiskerudvalgets evalueringsrapport.

Baggrunden for evalueringsrapporten:

Det må konstateres, at 3 af udvalgets 7 medlemmer har følt sig sat uden for reel indflydelse i processen omkring evalueringen. Disse tre udvalgsmedlemmer har et meget negativt syn på kystfiskeriets situation og kystfiskerordningen, og så vidt det er mig oplyst, henholder de sig til evalueringen af den forrige periode, der var stærkt negativ i forhold til udviklingen af dansk kystfiskeri og kystfiskerordningens effekt. Intet er ændret i forhold til dengang, mener de.

I vurderingen af de 4 udvalgsmedlemmers arbejde bør man endvidere tage i betragtning, at de alle har købt sig til fiskerettigheder, hvis værdi de selvfølgelig vil forsvare. Men derved er det naturligt, at de ikke fremkommer med et radikalt opgør med selve systemet med handel med fiskerettigheder, men kun vil justere på dette, så man kan forbedre værdien af den investerede kapital. Rapporten kommer derved ikke med et syn på, hvad der med et overordnet samfundsmæssigt syn måtte være det bedste.

Der er altså al mulig grund til at tage forbehold over for udvalgets konklusioner. Men dog vidner læsningen af rapporten om, at dansk kystfiskeri er i dødskrise.

Kommentarer til udvalgets overordnede konklusioner og anbefalinger:

Udvalget konstaterer indledningsvis, at kystfiskerflåden i forhold til antallet af fartøjer ikke er ramt hårdere end de store fartøjer, men efterfølgende erkendes det, at en stadig større del af den samlede danske fiskekvoter opfiskes af de store fartøjer.

Men var det virkelig hensigten at nedlægge eller stærkt begrænse kystfisker med mindre fartøjer? Det var jo generelt ikke kystfiskeriet, som var skyld i dansk fiskeris store overkapacitet. Kystfiskeriet skabte liv og arbejde i udkantsområderne, stimulerede turismen, og fiskeriet foregik for en stor del med passive, naturskånsomme redskaber og et meget lille energiforbrug. Nu er dette fiskeri overtaget af temmelig få meget store fartøjer med stort energiforbrug og i mange tilfælde naturødelæggende redskaber. Ydermere har Fartøjs Kvote Andele – (FKAsystemet) medført, at dansk fiskeri fra at være et ”levebrødsfiskeri” ændret sig til at være et ”spekulationsfiskeri”, hvor det drejer sig om profit af investeret kapital, og hvor en stor del af økonomien i fiskersektoren drejer sig om handel med fiskerettigheder uden gavn for livet i de havvendte udkantsområder.

Udvalget konstaterer, at de finansielle muligheder for et generationsskifte ”er nærmest ikke eksisterende”. Det er ganske naturligt og var helt forudsigeligt. Kystfiskeriet har altid været en mulighed for den jævne, selvhjulpne mand. Før fiskerireformen skulle en ung kystfisker forsyne sig med en jolle og noget fiskegrej, så kunne han gå i gang med at bygge et fiskeri og en levevej op. Nu skal en ung fisker ikke alene købe et dyrt fiskefartøj og grej, nu skal han desuden købe den fisk, han skal fange – altså kvoter til sit fiskeri. Det er en millioninvestering, som passer sig for det store erhvervsliv, men en umulighed for et ungt eller yngre menneske, som vil bygge en levevej op. Denne situation blev forudset under de ophedede diskussioner, inden FKA-loven blev vedtaget. Dansk kystfiskeri er døende nu og dets udøvere er stort set alle over et halvt hundrede år. De, der opretholder deres fiskeri, venter kun på, at de, når de ikke gider mere, kan sælge deres fiskerettigheder til en eller anden ejer af en stor trawler, som ofte kan defineres som en ”kvotebaron”. ”Vi bliver de sidste”, har jeg hørt flere kystfiskere sige.

Udvalget har ganske ret i dets kritik af, at kontrolforanstaltninger og krav til de små kystfiskerifartøjer, som i regelen lander hver dag, er de samme, som til store fartøjer, som måske kun lander en gang ugentligt – fartøjer som har store styrehuse med allehånde moderne kommunikationsmidler til rådighed og en skipper med rene hænder og sutsko, som kan drage omsorg for al journalføring m.v. Det synes som om, at mange regler, som kystfiskeriet er underlagt, har til formål at genere dette fiskeri. Det virker absolut uretfærdigt.

Rapporten konstaterer, at Kystfiskerordningen ikke har været i stand til at ”sikre mindst status quo” i dansk kystfiskeri. Alligevel anbefaler man ordningen fortsat i stedet for at gøre op med det system, som har ødelagt dansk kystfiskeri. Dette kan skyldes de fire udvalgsmedlemmers egeninteresse i at forsvare deres egne kvoters værdi.

Det er interessant, at udvalget foreslår en mærkningsordning benævnt ”kystfisk”. Der er virkelig behov for en mærkningsordning som alternativ til MSC-mærkningsordningen, som foregøgler forbrugerne bæredygtighed og naturskånsomhed. Men hvis en sådan mærkningsordning kommer til at omfatte alle fartøjer inden for kystfiskersegmentet, så kommer det til at omfatte også trawlere op til17 metermed meget stor maskinkraft. En mærkningsordning bør, hvis den skal anerkendes, både dække kystfiskernes behov og også forbrugernes. Levende Hav vil støtte et kystfiskermærke, som dækker et fiskeri, der er energisvagt (klimavenligt), skånsomt overfor havmiljøet og socialt forankret i kystfiskersamfund, dvs. et mærke for naturskånsomt kystfiskeri med traditionelt snurrevod, garn, bundgarn, ruser, tejner, kroge (langliner).

Et opgør med FKA for kystfiskeriet:

Det er nu en klar erfaring, at FKA-systemet tilintetgør kystfiskeriet. Det er ikke blot en dansk erfaring, men IOK (individuelle omsættelige kvoter) har samme virkning overalt, hvor de er blevet brugt til regulering af fiskeriet. Levende Hav argumenterer herved for et krav om, at kystfiskeriet løftes ud af FKA-ordningen, mens FKA og IOK bibeholdes for det havgående fiskeri med større og store fartøjer.

 

Nærværende forslag er et oplæg til diskussion for fiskerne, befolkningen og politikerne:

Fartøjer, det kan defineres som kystfiskerfartøjer, er under12 meter, dog således, at fartøjer, der fisker med traditionelt snurrevod eller passive redskaber (garn, tejner, pilkemaskiner, dørg, kroge (langliner) kan accepteres op til17 meter. Trawlfiskeri med fartøjer over12 meterkan hermed ikke regnes som kystfiskerfartøjer.

I en kystzone – ideelt inden for 25 sømil – men realistisk indtil videre ud til 12 sømil forbeholdes kystfiskerfartøjer. FKA fartøjer må altså ikke fiske inden for, mens kystfiskerfartøjer må fiske såvel indenfor som udenfor.

For kystfiskerfartøjerne etableres en licensordning, som ikke er omsættelig. Licenserne fordeles på alle Danmarks endnu eksisterende fiskerihavne i forhold til disse havnes kapacitet og beliggenhed i forhold til fiskemuligheder. Når en fisker, der er indehaver af en licens, ophører med fiskeri, inddrages den. Der udarbejdes retningslinier for tildelingen af nye licenser, der tager hensyn til familietradition for fiskeri, langvarige makkerskaber og fiskerifaglig erfaring.

Licensen giver mulighed for fiskeri i alle danske farvandsområder. Licensordningen suppleres med et årsmængdesystem, som tager hensyn til antallet af ansatte i den enkelte fiskerivirksomhed/fartøj. Flere ansatte medfører større årsmængde. Licenssystemet sigter mod, at der under normale omstændigheder er en levevej til alle licenshavere.

Kystfiskere, der er ejere af FKA-kvoter, kan sælge dem eller leje dem ud til ”det store segment”. Dette vil være nødvendigt, fordi de fleste kystfiskere har investeret i FKA-kvoter og dermed lånt penge, som skyldes bort. De skal jo forrentes.

Det naturskånsomme kystfiskeri er af mange årsager samlet set til størst fordel for samfundet. Derfor går kystfiskernes fiskerettigheder forud for FKA-fiskernes, der således kun kan få fartøjskvoteandele, når kystfiskeriets årsmængder er trukket fra de samlede danske fiskerettigheder.

Fordele ved det skitserede ordning:

Ordningen vil gøre dansk kystfiskeri mere klimavenligt (mindre brugt energi pr. kg. fanget fisk)

Ordningen vil fremme fiskeri med naturskånsomme redskaber.

Ordningen vil efterhånden kunne genskabe dansk kystfiskeri.

Ordningen vil genskabe livet på fiskerihavnene.

Ordningen vil øge antallet af arbejdspladser i kystvendte udkantsområder.

Ordningen vil øge muligheden for, at den danske befolkning kan forsyne sig med frisk fisk.

Ordningen vil fremme turismen i kystregionerne.

Ordningen vil forankre et fiskeri lokalt til glæde for kystnære udkantsområder.

 

Kommentar til evalueringsrapportens ord om, at fisken ikke længere kommer til land.

Dette er rigtigt, og det kan undre, at det ikke blevet undersøgt. Levende Hav opfordrer hermed til, at nogle af de mange millioner, der bliver givet i subsidier til bygningen af store fiskefartøjer, i stedet anvendes til en omfattende undersøgelse af dette fænomen, samt hvad der eventuelt kan gøres ved det.

Vi kan kun gisne om, hvad årsagerne kan være. Kan det være en anden artssammensætning, som følge af tidligere tiders overfiskeri? Er det et forureningsproblem? Og har det noget at gøre med hormonlignende stoffers udbredelse i kystnære områder? Dette må og skal undersøges og en forebyggelse og genopretning må sættes ind.

 

Knud Andersen

Formand

Posted in: DK Politik 2012, Kystfiskeri

Leave a Comment (0) →

Mindretallet har også en mening

Arbejdet med evalueringen af Kystfiskerordningen medførte, at tre ud af syv medlemmer af Kystfiskerudvalget undsagde rapporten og de er nu barslet med et forslag til forbedring af Kystfiskerordningen, som har til hensigt at bevare og udvikle kystfiskeriet. Et forslag der på mange måder flugter bmed Levende Havs forestillinger.

Pressemeddelelse fra mindretallet: Dansk kystfiskeri forsvundet om 10 år

Her kan du læse mindretallets forslag:

Ideoplæg til udvikling af det danske kystnære fiskeri

Posted in: Dagens Nyheder, DK Politik 2012

Leave a Comment (0) →

Rapport om Kystfiskeri i den tredje verden

Kystfiskeriet viser vejen for et bæredygtigt fiskeri

I dag importerer EU 60% af de maritime fødevarer, der fortæres af en befolkning på en befolkning på mere end 500 millioner. For et par årtier siden kunne den europæiske fiskerflåde forsyne det europæiske marked med tilstrækkelige mængder fisk. Der er flere årsagerne til, at det ikke længere er tilfældet, men den væsentligste er overfiskning af bestandene. Jagten på fiskeproteiner fortsætter nu i den tredje verdens havområder, hvor bl.a. store europæiske trawlere er med til at ødelægge fangstmulighederne for kystfiskerne i den tredje verden. Læs mere om mulighederne for kystfiskeriet i: ”Small-scale fisheries showing the way forward” med et resume på dansk.

http://levendehav.dk/wp-content/uploads/small-scale-fisheries-LLH-rapport.pdf

Posted in: DK Politik 2012, Kystfiskeri

Leave a Comment (0) →

Presse: Fødevareminister Mette Gjerskov du tager fejl – der findes ikke et økologisk regelsæt for fisk og fiskeri – desværre

Norddjursland den 9. februar 2012.

I middagsradioavisen i dag på P1 glædede fødevareminister Mette Gjerskov sig over, at der nu, endelig er vedtaget fælles økologiske regler for vin. Som afslutning konstaterede hun, at det også glædede hende, at der nu var et økologisk regelsæt for alle fødevarer.

Levende Hav må desværre slå skår i denne glæde ved at gøre opmærksom på, at dette ikke er tilfældet. Fisk er – bortset fra opdrætsfisk – ikke dækket af økologiske regelsæt. Landsforeningen Levende Hav introducerede ganske vist, mens Ritt Bjerregård var fødevareminister, ”Regler for økologisk fiskeri”, som var blevet til efter et stort og grundigt forarbejde. Dette initiativ blev desværre lagt for had af Danmarks Fiskeriforening i særdeleshed og fiskebranchen i almindelighed – dog med visse undtagelser. Man ønskede ikke økologien og naturskånsomheden bragt ind i fiskeriet. Medlemmer i det daværende ”Fiskernes økologiske Netværk” blev i den anledning ekskluderet af Danmarks Fiskeriforening.

Siden har MSC-mærket holdt sit indtog og nogle danske fiskerier er blevet certificeret, men det er vigtigt at fastholde, at denne mærkningsordning af mange gode grunde ikke er en økologisk mærkning.

Levende Hav står gerne til rådighed for Mette Gjerskov med hensyn til økologisk mærkning af fiskeprodukter. Vi deler bestemt hendes generelle entusiasme for økologien.

Knud Andersen
formand
Levende Hav
Kontakt: 97895455 / 20487421 / knud@levende-hav.dk

Posted in: DK Politik, DK Politik 2012

Leave a Comment (0) →