Levende Hav

Archive for Pressemeddelelser

Godt nyt.

Levende Hav hilser velkommen til et perspektivrigt initiativ

PRESSEMEDDELELSE

Garnfiskere rykker ud
De små fiskere får nu en stemme i debatten om dansk fiskeris fremtid, en stemme der vil arbejde for kystfiskere på havne i hele landet, det kystnære og det naturskånsomme fiskeri.

Det blev konklusionen, da en halv snes sjællandske kystfiskere onsdag 29. oktober satte hinanden i stævne på Helsingør Havn for at finde fælles fodslag.
»Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri« er navnet på den nye organisation, der holder stiftende generalforsamling 21. november på Helsingør Havn.

»Verden har flyttet sig. Politikerne på Christiansborg og i EUsystemet ønsker at få omstillet vores udnyttelse af havet, så det bliver skånsomt og bæredygtigt. Det er vi kystfiskere enige i. Vi står med fingrene i suppen og har en stærk fornemmelse for havets sundhed, men vi har i meget høj grad oplevet, at vi ikke har kunnet få vores synspunkter repræsenteret. Derfor danner vi “Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri,« siger Max Christensen, Vedbæk, der er blandt stifterne af den nye forening.

Foreningen for skånsomt kystfiskeri er åben for garn, krog, tejne og snurrevodsfiskere – eller rettere alle, der fisker med naturskånsomme redskaber. Fiskerne er i første omgang enige om at bruge kræfterne på at begrænse sandsugernes ødelæggende virkning på ynglepladserne, en fornuftig politisk aftale om kystfiskerordningen, mærkning af skånsomt fangede fisk samt afsætningskanaler, der forkorter fiskens vej fra hav til spisebord og sikrer en rimelig pris for fisker og forbruger.
»Efter indførslen af omsættelige kvoter går det kun en vej med kystfiskeriet, og det er afvikling. Der er ikke på nogen måde gjort reelle tiltag for at sikre det mindre kystnære fiskeri. Såfremt vi ønsker at bevare og udvikle vores fiskeriform må vi selv gå ind og tage ansvar for det,« siger Reinhardt Schmidt, Thyborøn.

Ifølge NaturErhvervsstyrelsens tal for 2013 var der 4.772 erhvervsfiskere fordelt på 1.979 garnbåde og 597 trawlere – dertil fire not og 52 muslingefartøjer.
Samlet landes der fisk til en værdi af lidt over tre mia. kr., heraf står trawlfiskeriet for 2,2 mia. kr. mens garn og krogfartøjer sammen med snurrevodsskibe står for 400 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Reinhardt Schmidt, telefon 4018 2372 eller email schmidt@familie.tdcadsl.dk
Max Christensen, telefon 3051 0503 eller email Maxk@c.dk

Posted in: Nyheder, Pressemeddelelser

Leave a Comment (0) →

Pressemeddelelse: Fiskerimessen Dan-Fish

Norddjursland den 7. oktober 2013.

Pressemeddelelse:
I forbindelse med fiskerimessen ”Dan-Fish”, som finder sted fra den 9. til den 11. oktober 2013, indleder Landsforeningen sin  kampagne til fordel for et   lokalt baseret, naturskånsomt og klimavenligt fiskeri .

 Levende Hav kommer til Ålborg med sit fartøj, Miljøkutteren Anton”, og stiller sin nye udstilling om fiskeri op på en udendørs stand ved indgangen til fiskerimessen, ”Dan-Fish”, men under opholdet i Ålborg vil foreningens aktivister også være til stede i Ålborgs gågader, fordi kampagnen henvender sig i høj grad til borgere og forbrugere i Danmark.

Situationen er følgende: Siden den forrige regering indførte omsættelige fiskerettigheder, er dansk fiskeri blevet koncentreret på få større og større brutalt fiskende og energifrådsende fartøjer ejet af velhavere og ”kvotebaroner”, mens det mindre naturskånsomme kystfiskeri er under hastig afvikling. Dette er en situation, som mange danske borgere og forbrugere ikke bryder sig om. De ønsker fiskerihavne med liv og beskæftigelse, de ønsker et miljøvenligt fiskeri. Men for de fleste gælder det, at de ikke har mulighed for at vælge at købe fisk fra de naturskånsomme kystfiskere. Danmarks Fiskeriforening anvender for tiden stor energi på at forhindre forbrugere i at kunne vælge fisk fanget med naturskånsomme redskaber.  De vil for alt i verden ikke have økologien ind i fiskeriet.

Vi opfordrer herved pressen til at besøge os på vor udendørs stand på fiskerimessen i Ålborghallerne fra den 9. til 11. oktober.

Initiativet er støttet af Miljøstyrelsens pulje for ”grønne ildsjæle”.

Kontakt Levende Havs formand, Knud Andersen, på 20487421.

 

Foldere kan rekvireres hos Levende Havs formand, eller du kan se online udgaven her.

Posted in: DK Politik 2013, EU Politik 2013, Pressemeddelelser

Leave a Comment (0) →

Flygtningebåden anløber Kolding

En flygtningebåd med 75 flygtninge om bord anløber Kolding.

Den lægger til kaj fredag den 20. september og bliver der weekenden over.

 

Nej, det er ikke en virkelig flygtningebåd, men en kunstbegivenhed, der skal
mane til eftertanke. De mange flygtninge om bord er kobberskulpturer fremstillet af kunstneren, Jens Galschiøt fra Odense. Denne kunstbegivenhed er et resultat af et samarbejde mellem Landsforeningen Levende Hav og Jens Galschiøt. Det drejer sig om de mange flygtninge, der opholder sig i Europa, eller flygtninge, som banker på ”Europas dør”. Det er mennesker, som befinder sig i en uforskyldt, ekstremt ulykkelig og presset situation.

Målet med ”Flygtningebåden Anton” er at gøre situationen nærværende for den danske befolkning. Vi ønsker at skabe en dialog om dette alvorlige og påtrængende emne. Vi ønsker, at borgerne vil forlange af politikerne, at de skal møde flygtningeproblemet i Europa med humanisme, menneskeværdighed og forståelse. Og desuden bør vi alle påvirke Europas politikere til ikke at opsætte hegn og holde de rigtige flygtningebåde borte fra strandene i Sydeuropa, men handle konstruktivt for at forebygge årsagerne til de stigende flygtningestrømme. Disse mennesker flygter ikke for sjov, men af yderste nød. De gør det pga. krige, religiøs ekstremisme, kampe om stadig knappere resurser og som følge af de menneskeskabte klimaændringer.

 

Oplev en flygtnings rejse til Europa på egen krop! Kom forbi havnen i Kolding lørdag den 21. september mellem kl. 11-16. Her kan du møde DFUNK Outreach, der er en del af Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk. De vil fortælle om flygtninges forhold i Europa, og du vil have mulighed for at prøve asylspillet, som tager dig med på en flygtnings rejse
til Europa.

 

Besøget i Kolding er betalt af Europanævnet og Udvalget for Kultur og Fritid i Kolding. Besætningen på Anton stiller gratis sin arbejdskraft til rådighed.

 

Yderligere oplysninger hos skipper Knud Andersen på 2048 7421 og på Facebook: ”Flygtningeskibet MS Anton”

Posted in: Dagens Nyheder, Flygtningeskibet, M/S Anton, Pressemeddelelser

Leave a Comment (0) →

Hæv fredningen af sæler i danske farvande og åbn jagten på disse dyr.

Sælen er et spændende dyr at se på i de danske farvande. Det er også spændende at se råvildtet i de danske skove og af og til også et krondyr. Langt de fleste har dog forståelse for, at vildtet i skovene jages. Hvis det ikke skete, vilde bestandene vokse sig for store og i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, gøre skade på marker og haver. Denne forståelse er ikke til stede, når det angår sælen. Den er udnævnt til en ”hellig ko”, der konsumerer betragtelige mængder fisk af lokale fiskebestande. Det værste er imidlertid, at den ødelægger fiskerimulighederne for netop det naturskånsomme kystfiske-ri, som de fleste danskere og med dem Landsforeningen Levende Hav øn-sker fremmet. Levende Hav har på møder rundt i landets fiskerihavne, samt gennem foreningens netværk fået indberetninger om, at dette kloge dyr mål-rettet æder fisken ud af garnene og ødelægger det dyre fiskegrej, som fisker-ne har investeret i. Men ikke alene det. Det er tydeligt, at sælerne jager lokale fiskebestande fra sted til sted. En kystfisker sagde forleden: ”Man skulle tro, at sælerne har fået mobiltelefon”, fordi, når en fisker forsøger at flytte fiske-plads for at komme klar af sælerne, så dukker hurtigt en sæl op og dagen ef-ter er der en hel flok, der tager for sig af retterne i fiskernes garn. Flere fiskere beretter, at de overvejer at opgive deres erhverv, hvis problemet fortsætter i det nuværende omfang.
Sælen behøver en fjende, der kan holde bestanden i en naturlig balance. Dette vil desuden antagelig sikre en sundere bestand, for ellers vil bestanden, når den bliver for stor, med års mellemrum rammes af voldsomme sygdoms-epidemier.

Levende Hav vil derfor arbejde for, at der hurtigt indledes reguleret jagt på sæler. Lokale kystfiskere med jagttegn skal kunne udstyres med licens til at jagte sæl. Det skal dog ske på den betingelse, at dyret udnyttes til menneske-føde eller, hvis dette ikke er muligt, til dyrefoder.

Knud Andersen
formand
Landsforeningen Levende Hav

knud@levende-hav.dk
97895455 / 20487421

fredning af sæler

fredning af sæler

 

 

 

Posted in: Pressemeddelelser

Leave a Comment (0) →

Læs Thyge Jensens klumme om Økologisk anstændighed

Indenfor økologien er det almindelig kendt, at vi skal udnytte og
anvende lokale ressourcer lokalt,
og at vi bør tilstræbe kun at fortære den mad, der er groet, vokset og produceret på egnen, og ikke
fødevarer, der er sejlet, kørt eller fløjet den halve jord rundt.
Altså…

• Man bør undgå salater og grøntsager dyrket i Sydeuropa eller et mere eksotisk sted, selv om
man dog bør være opmærksom på, at mange dansk producerede grøntsager fra drivhuse har
en større energi (og CO2) belastning end de importerede.
• Man bør spise årstidens lokale grøntsager evt. med syltet kveller eller salturt fra Vadehavet,
hvis det skal være fint.
• Man bør boykotte kinarejer og skaldyr importeret fra Østen, og i stedet spise stillehavsøsters
fra Vadehavet. Opdræt af kinarejer er lokalt en økologisk katastrofe.
• Man bør for Guds skyld undgå pangasiusfisk, der er produceret i Mekongdeltaet i Vietnam
med enorme lokale miljøproblemer til følge, ligesom fisken i dammene er medicineret med
op til 50 forskellige slags antibiotika. Endelig er pangasiusfisken med til (med støtte fra
Danida) at ruinere hele det danske fiskemarked.
• Man bør holde sig klar af lammekøllen importeret fra New Zealand eller steaken fra
Argentina. De kan sagtens være biodynamiske, men økologiske er de ikke, når de er slæbt
det halve af jorden rundt. I stedet bør man spise den lokale lammekølle fra marsken eller fra
forlandet.

Altså handler det om at anvende lokale ressourcer, og så længe vi holder os på plante-, invertebratog
fiskeniveau, vil de fleste nok være enige. Anderledes hvis vi taler om fugle og pattedyr som
proteinressource. Her eksisterer der desværre et “etisk” krav om, at man kun må udnytte og spise
domesticerede dyr – altså husdyr, eller ”produktionsdyr” som de er reduceret til at være i dag.
Selvom både sæler og gæs, nøjagtig ligesom får og kvæg, er et produkt af Vadehavets og marskens
store frodighed, må de ikke udnyttes. Vilde dyr er hellige dyr, og hellige dyr spiser man ikke.
I JyskeVestkysten kunne man i sidste uge læse, at sælbestanden i Vadehavet nu var rekordhøj med
4.300 talte sæler alene i den danske del, så mon ikke der indtræder et kollaps i bestanden i 2012
eller i et af de følgende år? Dette skete for de spættede sæler i både i 1988 og i 2002, og fænomenet
er velkendt for mange andre vilde dyrearter, der af en eller anden årsag begynder bestandsmæssigt
at vokse ukontrolleret.
Hvis en sælepidemi med en dødelighed på 50% bryder ud her i 2012 vil ca. 100 tons godt økologisk
sælkød rådne op på strandene langs Vadehavet eller blive kørt til destruktion, hvis de skyller op på
en strand, hvor de kan virke stødende på turisterne .
Således må vi ca. hvert 14. år sende adskillige tons godt økologisk sælkød fra Vadehavet til
destruktion efter en af de tilsyneladende tilbagevendende epidemier i stedet for at høste overskuddet
ved at drive en bæredygtig jagt på dette stykke vildt, og herved udnytte Vadehavets store bonitet.
”Hvis der er nogen, der sulter i Indien, ka’ de da bare æde deres hellige køer” hører man af og til.
Hvis folk i den rige verden vil æde røde bøffer, kunne de jo starte med at æde deres egne hellige
køer – f.eks. sælerne.
Er det økologisk anstændigt at man i den rige verden har valgt en begrænsende faktor for
sælbestanden, der går ud på, at lade antallet af sæler reguleres af tilbagevendende epidemier med
destruktion af flere hundrede tons lokalt produceret godt sælkød til følge? Er der ikke andre om
mere økologisk korrekte måder at forvalte denne betydelige naturressource på?

sælerne og den økologiske anstændighed

sælerne og den økologiske anstændighed

 

http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE766341/noget-om-at-slaa-dyr-ihjel/

Posted in: Nyheder, Pressemeddelelser

Leave a Comment (0) →