Levende Hav

Stop gifttransporten fra Australien til Danmark

Stop gifttransportens hjemmeside
Levende Hav støtter op om demonstrationen mod transporten af giftigt affald fra Australien til Danmark

Lørdag den 13. november afholdes demonstration i Nyborg imod transporten af giftigt affald fra Australien til Danmark. Levende Hav bakker op om demonstrationen og dens erklærede formål om at stoppe transporterne og opfordre Australien til at udvikle de nødvendige forhold til at destruere affaldet lokalt. Demonstrationen er arrangeret af Fællesinitiativet Stop Gifttransporten og foregår på Torvet ved Rådhuset fra 10.30-13.

Miljøstyrelsen har godkendt en aftale mellem den privatejede virksomhed Kommunekemi i Nyborg og det australske firma Orica om transport og destruktion af 10.000 tons kemisk affald fra produktionen af plastik og opløsningsmidler. Det drejer sig om stoffet HCB, der blev introduceret i 1945 som svampebekæmpelsesmiddel, men altså også er et spildprodukt som i det australske tilfælde. Ifølge Kommunekemis egne oplysninger har affaldet været opmagasineret på havnen i Sydney siden 1991.

HCB er en såkaldt POP: ”Persistent Organic Pollutant”, hvilket betyder, at det er usædvanligt svært nedbrydeligt, spreder sig i miljøet gennem både jord, vand og luft, akkumuleres i fedtvæv i levende organismer (med højere koncentrationer op gennem fødekæden), og er giftigt for både mennesker og dyr.

Siden 1950erne er det blevet stadig mere klart, at HCB er ekstremt miljøskadeligt og kan være dødbringende i store doser. Afgrøder, der har været ”behandlet” med HCB, kan medføre store skader hos dem, der indtager dem, ligesom vi kender det fra stoffer som DDT og PCB. Derfor har HCB været forbudt siden vedtagelsen af Stockholm-konventionen i 2001, som både Australien og Danmark har ratificeret.

Giftigt affald er altid et problem for dem, der producerer det, og det kan virke logisk, at man ønsker at transportere det til et sted, hvor nogen kan tage sig af det. Men i det aktuelle tilfælde er der ingen undskyldning for at transportere affaldet halvvejen rundt om jordkloden. Kommunekemi i Nyborg har angiveligt teknikken til at sikre en forsvarlig destruktion af giften fra Australien. Men at transportere så store mængder af ekstremt giftigt affald 15.000 kilometer fra Australien til Danmark for destruktion er ikke nogen god idé. Det er tværtimod en unødvendig, risikabel udvej fra et lokalt problem, der ikke er blevet taget hånd om. De fire transporter á 2.500 tons betyder fire lodder i et farligt lotteri, hvor chancen for at nummeret kommer ud ganske vist er lille, men skaderne næsten uoverskuelige, hvis det skulle ske.

Når man taler om, at vi lever i et ”risikosamfund” handler det netop om, at vi omgiver os med produkter og teknikker, der indebærer en række risici med lav sandsynlighed, men ekstrem potentiel skade. Det er derfor, vi er imod atomkraft, og det er derfor vi er imod transport af giftigt affald, hvor det kan undgås. For Levende Hav gælder dette naturligvis især til vands. Hvis den australske last skulle forulykke, hvilket ingen ønsker og hvilket er meget usandsynligt, kan det skabe enorme skader i det marine miljø. Derfor må vi opfordre til at transporten annulleres, og affaldet deponeres eller destrueres i Australien som myndighederne dér finder det forsvarligt.

Havet må ikke tages som gidsel i en udveksling mellem en stat, der ikke har ønsket at forsikre sig mod sin egen forurening, og et privat firma i et fremmed land, der ingen aktier har i forureningen.

For flere oplysninger kontakt

Medlem af Levende Havs bestyrelse ekspert i marintoksikologi

Zhanna Tairova Phd stud. økotoksikologi

Tlf. +45 46 30 18 58 og mail: zhanna@ruc.dk

Stop Gifttransporten

Stop Gifttransporten

Posted in: Miljødebat, Miljødebat 2010

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment