Levende Hav

Formanden har foretræde

Knud Andersen fik den 16.10.13 foretræde for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. På forhånd havde udvalget fået omdelt papirer med Levende Havs synspunkter på en nyordning af kystfiskeriet i Danmark. Her kan du læse Knud Andersens talepapir til udvalget:

“Mit navn er Knud Andersen, og jeg er formand for Landsforeningen Levende Hav. Vores forening har til formål at bevare biodiversiteten i havet og at støtte det naturskånsomme fiskeri. Jeg kan desuden oplyse, at jeg selv blandt meget andet har været fiskeskipper i mere end 25 år.

På grund af en misforståelse, som jeg selv var skyld i, kom jeg ikke til at møde i foretræde, dengang kystfiskerordningen var oppe at vende sidst på efteråret. Men jeg har alligevel fastholdt ønsket om at møde udvalget, fordi der er nogle ting, som ikke har været inddraget i debatten.

Det drejer sig om Levende Havs idé om at bringe kystfiskeriet ud af FKA, og det drejer sig om energiforbruget i fiskeriet set i forhold til den menneskeskabte klimakatastrofe, som Verden er på vej ind i.

 Kystfiskeriet har – siden forslaget om Fartøjs Kvote Andele kom til diskussion midt i nullerne – været under hastig afvikling. Der var mange, som forudså de negative konsekvenser af en sådan ordning og advarede kraftigt imod den. Derfor blev der også etableret en kystfiskerordning, som desværre ikke har været i stand til at løse de problemer, som viste sig. I Levende Hav hævder vi, at kystfiskeri i sin natur ikke er egnet til en kapitalisering. Kystfiskerne har altid været, hvad man kan kalde ”havets husmænd”. Det har været karakteriseret af den jævne mand, som først etablerede sig med en jolle og nogle garn, og siden fik han råd til en lidt større båd med lidt bedre udstyr og grej, osv., osv. Ofte, men langt fra altid, var det en familietradition, som blev ført videre. Det var et fiskeri, som krævede en stor indsats af manuelt arbejde, men med et lille forbrug af brændstof og kapital. Kystfiskeriet sikrede lokal aktivitet og var kun i meget lille grad årsag til overbelastning af fiskebestandene.

Den hidtidige erfaring med FKA har med al tydelighed vist, at kystfiskerkulturen ikke matcher de store krav om kapital og heller ikke de bureaukratiske reguleringsbestemmelser og krav, som er gearet til store fartøjer. Hvad der før var ganske enkelt, er nu blevet gjort til noget indviklet og økonomisk krævende og chancebetonet. Samtidig er generationsskiftet i denne del af fiskeriet blevet vanskeliggjort, og det sociale liv omkring kystfiskeriet er forsvundet.

 Levende Hav foreslår derfor og opfordrer til, at man så at sige ”løfter” kystfiskeriet ud af FKA i overensstemmelse med det skitseforslag, I alle har fået omdelt. Man kan ikke løse kystfiskeriet problemer ved lappeløsninger på den FKA-baserede kystfiskerordning. FKA kan anvendes for det havgående fiskeri med store fartøjer. I kystzonen bør mindre fartøjer kunne operere ret frit på baggrund af en ikke omsættelig licensordning, kombineret med en årsmængderegulering i forhold til antal beskæftigede om bord på de enkelte fartøjer, samt forskellige tekniske bevarelsesforanstaltninger.

 Det ville klæde Danmark, hvis vi var rede til og havde mod til at gå forrest med at eksperimentere med organiseringer, der på en gang er bæredygtige i forhold til havets natur, til fiskebestandene, til energiforbruget, samt til lokalsamfundene. Danmark bør også her vise eksemplet, fordi det ikke blot er i Danmark, at kystfiskeriet er under pres fra det kapitalstærke, industrialiserede fiskeri. At to regimer kan virke side om side, er vist i Nova Scotia, hvor man kører efter en model, som på flere måder ligner den, jeg her har skitseret. Det er vores håb, at man i udvalget vil tage denne idé op til overvejelse.

 Det næste, vi i Levende Hav ønsker at gøre udvalget opmærksom på, er, at der er manglende overensstemmelse mellem Danmarks klimaambitioner, og hvad, der foregår i dansk fiskeri. Dette er desværre et forhold, som bliver fremmet af dansk fiskeriforvaltning, og det er altså Fødevareministeriets ansvar. Situationen er den, at samtidig med, at fiskeriet koncentreres på færre og færre og større og større fartøjer, flyttes fiskeriet fra fiskeri med passive redskaber, altså garn, langliner, tejner, m.v. og også det meget energieffektive og naturskånsomme, traditionelle snurrevodsfiskeri, til fiskeri med slæbende redskaber, der i følge flere undersøgelser medfører det dobbelte energiforbrug eller mere pr. kg. fanget fisk.

I den offentlige debat forstærkes kravet om kohærens mellem forskellige politikområder. Hvis der skal være sammenhæng i dansk klimapolitik – og den altså ikke skal være udtryk for rent hykleri – skal fiskeriforvaltningen konsekvent favorisere det energieffektive og i øvrigt mere naturskånsomme fiskeri, for derved ville man – i hvert fald hvad angår fiskeriet ved havbunden – kunne halvere energiforbruget og derved også CO2-udslippet. Og energiforbruget i dansk fiskeri er ikke uvæsentligt.

I stedet subsidierer man det energikrævende trawlfiskeri. Et grimt eksempel er den såkaldte ”brændstofpakke”, der ulovligt blev administreret, så den medførte en udvidelse af kapaciteten i trawlfiskeriet i stedet for at nedsætte energiforbruget. Dette dokumenterer en netop udsendt rapport fra Greenpeace. Brændstofpakken var derimod uanvendelig for de fartøjer, som ikke anvender disse brutale, meget energikrævende fiskerimetoder.

 Klimaændringerne er den uden sammenligning den største trussel for menneskeheden. Nye rædselsvækkende rapporter kommer uafladeligt fra forskerne. Vi ved, at det kræver konsekvent og radikal handling her og nu. Det er derved et stort ansvar, der pålægges landets ledere på alle niveauer. Det er ikke et juridisk ansvar, men der påhviler samfundets ledere et ekstremt stort moralsk ansvar, hvis der ikke handles. Levende Hav gør herved jer politikere opmærksomme på problematikken på det område, hvor vi har kompetence.

Manglende handling kan også være ansvarspådragende!

 Tak for ordet – Nu vil jeg gerne have nogle spørgsmål!”

Henvendelsen til udvalget gav anledning til, at udvalgets formand René Christensen har stillet dette spørgsmål til ministeren: “Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10/1-13 fra Landsforeningen Levende Hav om et opgør med KFA for kystfiskeriet.”

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (1) ↓

0 Comments

Leave a Comment