Levende Hav

Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Landsforeningen Levende Hav

Faaborg, 12.3.2016

Til stede: 22 medlemmer

1. Valg af dirigent og referent

Erik Bjørn Olsen vælges som dirigent

Henrik Jøker Bjerre vælges som referent

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Knud læser formandens beretning.

Jutta, Odense: Jeg vil gerne rose formanden for en udmærket beretning. Det gør mig stolt at være medlem. Det kan godt være, at man kan gøre det bedre, men det er svært at forestille sig, hvordan det skulle være.

Henrik, Aarhus: Jeg synes heller ikke, der er nogen grund til at undskylde for vores manglende revolutionære gennemslagskraft. Siden foreningens start har det altid været vores arbejdsform, at vi har påvirket, udkastet ideer, osv., hvor det har været muligt. Vi har f.eks. ikke reddet Aralsøen, men måske været med til at inspirere nogle fiskere, måske endda Verdensbanken, til at se på den på en anden måde. Vi har måske heller ikke fået den store kredit for f.eks. Greenpeaces syn på fiskeripolitik i Danmark, men det er et meget fint resultat, at vi har kunnet påvirke den.

Jens Asger, Roskilde: Jeg synes, vi har fået et nyt instrument, som vi kan lade indgå i arbejdet fremover. FNs verdensmål, der netop er blevet vedtaget, kan bruges til at bringe fokus på det, der har med et ordentligt hav og et ordentligt fiskeri at gøre.

Knud, Hemmed: Jeg deltog faktisk for et par år siden for Levende Hav på et møde på Cypern, der bl.a. omhandlede disse spørgsmål.

Niels: Der er mange af de samme problemstillinger i landbruget, som I også kender fra fiskeriet. Og erfaringerne tilsiger, at det er utroligt vigtigt at arbejde sammen, også på lokalt niveau for at skabe størst mulig gennemslagskraft.

Erik, Gjerrild: Vi er også involveret i en række aktiviteter på EU-niveau, bl.a. spørgsmålet om illegalt, urapporteret fiskeri. Det har man arbejdet med i mange år. Vi sidder i et rådgivende organ for såkaldt Long Distance fiskeri, og der har jeg lige været til møde her torsdag-fredag. Det opløftende er, at man nu begynder at se en sammenhæng mellem det uregulerede fiskeri og verdenshandelen med fisk, der bl.a. er et resultat af dette fiskeri. EU er den største aktør på verdensmarkedet, og der er mange, der gerne vil eksportere til EU. Men nu sker der det, at de lande, der ikke opfører sig ordentligt, først får det gule og så det røde kort, hvis de ikke regulerer deres (uregulerede) fiskeri. Vi har i en del år insisteret på, at man lavede denne kobling, og det sker nu. Tidligere hed det ”partnerskabsaftaler”, nu hedder det ”bæredygtige partnerskabsaftaler”.

Ib, Faaborg: Det kender vi jo også fra ”Bæredygtigt Landbrug”…

Grete: Hvad så med de små familiefiskerier, osv., kan det ikke gå ud over dem?

Erik: Nej… De aftaler, man laver, tager udgangspunkt i den del (”overskuddet”), EU kan få lov at importere. Det er en del af de aftaler, at det mindre fiskeri kan få lov til at fortsætte med at fiske. Rusland, Kina, Korea og Thailand har en meget stor fiskeflåde i det Indiske Ocean og Stillehavet, og det er dem, der går ud og fisker det, der skulle have været i overskud. Det er bl.a. dem, man nu går mere efter i sømmene, hvis de vil eksportere til EU. Der bliver i øvrigt nu også etableret et råd for fiskemarkedet og et for akvakultur, og de to har vi forsøgt at få en del indflydelse på. Levende Hav sidder faktisk som den https://eteh.com.ua danske repræsentant i disse rådgivende organer. [Bifald].

Lulu, Skanderborg: Jeg hørte i radioen, at man påtænker at fiske, hvor der er meget dybt, altså over 600 meter. Er det noget, man taler om i EU?

Erik: Ja, og det er noget, vi er meget imod. Det tager mange, mange år at regenerere det biologiske liv, når man fisker på de dybder. Men det er desværre koblet sammen med en stærk interesse for deep sea mining – altså råstofudvinding på havbunden. Det kender jeg kun fligen af, men det bliver nok et af de helt store områder i fremtiden.

Egon, Fyn: Det, der interesserer mig, er Anton. Og jeg vil gerne vide, hvordan Antons situation i dag. Det er utroligt flot, hvad I gør oversøs, men jeg er mest interesseret i, hvordan Antons situation er.

Knud: Anton har det godt. Der er omsorg omkring den, men det er jo et gammelt skib, der skal holdes ved lige. Men det at vi skal skifte et par planker osv., det er for så vidt et sundhedstegn, for så får vi bund i det. Vi havde en større renovation for ca. fem år siden, og det fik kutteren rigtig godt op at stå. Det tilbud, vi har fået nu, er på ca. 85.000, og det ville have været svært at klare dette selv, så det er meget heldigt, at vi er kommet under Skibsbevaringsfonden, hvor vi får rente- og afdragsfrie lån. Og som jeg nævnte i beretningen, er det nu kommet en hel gruppe i og omkring Bønnerup, der har påtaget sig det daglige ansvar for kutteren.

Formandens beretning godkendes.

3. Aflæggelse af årsregnskab

Erik Bjørn fremlægger årsregnskabet.
Bemærkninger: ”Diverse bevillinger”, s. 8, dækker over administrationsudgifter fra projekter. Det kunne have været større, men jeg venter med at opgøre det til projekterne er afsluttet.
Til KIMWAM-projektet, (s. 13), skal man være opmærksom på, at der er bogført en række udgifter, som vi har afholdt, hvor projektbevillingens dækning endnu ikke er bogført. Derfor er der teknisk set et underskud på 209.000, men ikke reelt. Det samlede resultat (s. 14) bærer også præg af denne forskydning. Reelt har vi et underskud på ca. 55.000 med Anton.

Grete: Hvorfor blev det egentlig Tanzania? Det er rigtig langt væk, synes jeg.

Knud: Som med de andre projekter, vi har deltaget i, var det noget vi blev opfordret til. I dette tilfælde var det vores tidligere formand Kurt, der deltog i en konference, hvor han mødte folk fra Mtwara, der gerne ville starte et samarbejde. Samtidig var vi netop ved at blive smidt ud af Eritrea, hvor vi havde et godt projekt, men regeringen ville ikke længere acceptere udenlandske NGOere. Det har kostet os en del arbejde at blive viklet ud af det.

Jutta: Hvordan bliver Erik finansieret med rejser til Bruxelles, osv?

Erik: Det fremgår slet ikke her af vores regnskab, for det bliver dækket direkte fra EU. Vi får rejsen dækket + et beløb til hotel og fortæring.

Regnskabet godkendes.

Steen, Aarhus, fortæller om projektet i Tamil Nadu, der understøtter kystlandsbyorganisationer (med hver 8-20 kvinder som medlemmer) via foreningen SNEHA. Projektet understøtter disse organisationer med at starte mindre virksomheder for kvinder i kystlandsbyer og kvinder, der har mistet deres mænd på havet. Det gik ganske fint og gelinde, men vores rolle i det projekt er også mest supervision og projekttilsyn, dvs. projektet er ikke ”hands on” på samme måde som i de andre fisker til fiskerprojekter, vi har været engageret i rundt omkring.

Frokost og rundvisning på havn og værft

Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

Budget og fastsættelse af kontingent.

Initiativer til forbedring af økonomien.

Erik præsenterer en idé om at samle en kreds af ca. 30 indskydere, der vil kunne lægge ca. 10.000 hver som erstatning for vores lån i Merkur. Det ville muliggøre, at vi kunne slippe for at betale renter for dette lån og dermed afvikle vores gæld hurtigere. (Og folk får alligevel 0 % i renter i deres banker).

Henrik præsenterer et nyt tiltag, crowdfunding, der netop er oprettet, og som muliggør, at alle og enhver kan støtte Anton med engangsbeløb via boomerang.dk. Man kan finde flere oplysninger herom på Antons facebookside: ”M/S Anton”, og alle opfordres til at dele oplysningerne herom med kontakter, venner, forbindelser, så vi kan skabe et bredere økonomisk støtte til Anton gennem mikro-funding.

Ang. kontingent, ser det ud til, at medlemmerne har taget pænt imod kontingentforøgelsen fra sidste år.

Valg til bestyrelsen

På valg er: Erik Bjørn Olsen, Knud Andersen, Poul Sjøgreen Hansen. (Ikke på valg: Steen Thykjær, Zhanna Tairova, Jakob Aude og Henrik Jøker Bjerre).

Poul ønsker at trække sig fra bestyrelsen.

Knud takker på bestyrelsens vegne for Pouls bidrag og medvirken.

Bestyrelsen foreslår Ib Ivar Dahl som nyt medlem til bestyrelsen.

Ib vælges som nyt medlem til bestyrelsen. Erik og Knud genvælges.

Bestyrelsen består herefter af: Knud, Erik, Ib, Zhanna, Steen, Jakob, Henrik.

Som suppleanter vælges Runa (fortsat), Pia Hyrland (fortsat) og Poul.

Evt.

Poul, Bogense: Jeg vil gerne sige, at det var et godt valg af sted til generalforsamling. Det var et relevant og interessant sted at se.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Som afslutning fortæller Ib Ivar Dahl om og læser op fra sine bøger om de blå busseronner, vadehavsfortællinger og øhavsfortællinger.

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (1) ↓

1 Comment

 1. Claus Fisker Persson maj 25, 2017

  Jeg er medlem af foreningen Levende Hav.
  Og har været aktivist i snart en hel del år.
  Det har været rigtigt spændende og meget interesant at være ude at sejle,Sam
  Tidlig med at lave god gedigen oplysning om “Måder at fiske på,flygtninge
  Problematikken,og oplysning om klima ændringer.
  Det har været meget lærerigt.
  Og også skønt at være brugbar,sammen med de andre dygtige aktivister.
  Jeg glæder mig altid.
  Det er meget givende at kunne gøre en forske.
  Med Kammeratlig hilsen.
  Claus Kluns.

  reply

Leave a Comment