Levende Hav

Archive for Dagens Nyheder

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse fra Landsforeningen Levende Hav om Esben Lunde-Larsens indsats på havmiljøområdet.

De fleste vil opfatte ordet ”miljøterrorisme” som noget, der begås af rabiate miljøforkæmpere, men måske er begrebet ved at få en modsatrettet betyd-ning. Danmarks Fødevare- og miljøminister, Esben Lunde-Larsen gør sig åbenbart meget store anstrengelser for at fremme en ekstra forurening af danske farvande med nitrat og fosfor. I Levende Hav morer vi os internt med at omtale landets miljøminister som ”miljøterroristen”, selv om det naturligvis kun er karikerende ment.

I en situation, hvor der stadig er tilbagevendende iltsvind i danske farvande og i en situation, hvor vi ved, at temperaturstigerne i havene forårsaget af de menneskeskabte klimaændringer vil øge tendensen til tilbagevendende iltsvind, arbejder han intenst med at forøge udledningerne af næringsstoffer til havene omkring Danmark. Det gø r han ved at arbejde for gennemførelsen af den problematiske ”landbrugspakke”. Det gør han gennem at støtte Tyskland i den sag, EU-domstolen har rejst mod Tyskland, fordi landet ikke har grebet ind over for tysk landbrugs udledninger til Østersøen. Og endelig gør han det ved at presse planerne igennem om at tillade storforurenende havbrug i Kattegat. Hvis det påståede ”råderum” for ekstra forurening udnyttes, vil det svare til udledningerne af urenset spildevand fra en by på 200.000 mennesker.
Esben Lunde-Larsen tager uansvarligt store chancer på miljøets vegne og han gør tykt grin med landets skatteborgere, som siden sidst i 80-erne har betalt milliarder til rensningsanlæg og foranstaltninger til at bekæmpe de til-bagevendende, havmiljøødelæggende algeopblomstringer i danske farvande. Endelig er hans ”miljøterroristiske” bestræbelser også en hån mod det landbrug, som trods alt har lagt sig i selen for at nedbringe deres udledninger.

For Levende Hav
Knud Andersen
knud@levende-hav.dk

Posted in: Dagens Nyheder, DK Politik, Nyheder

Leave a Comment (0) →

Høringssvar

Høringssvar:
Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri

Da et flertal uden om regeringen i december 2016 vedtog en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri, vakte det stor glæde i Levende Hav, fordi en lang række af de mærkesager, som foreningen har sat på dagsordenen siden midten af halvfemserne, nu blev til officiel politik, der skulle realiseres.

Vedtagelser i Folketinget bliver først til realiteter, når de udmønter sig i ord, der står i bekendtgørelser, der regulerer dagligdagens praksis i fiskeriet. Vi var derfor spændte på at se udkastet til Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014 – 2020, der blev sendt i høring 7. februar. Vi har lavet et høringssvar, hvor vi gør opmærksom på nogle formuleringer i bekendtgørelsen, som ikke stemmer med indholdet af fiskeripakken fra december 2016.

Høring over udkast til bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020

Høringssvar fra
Landsforeningen Levende Hav
Karlby Strandvej 7
8500 Grenaa

Generel bemærkning

Landsforeningen Levende Hav (LLH) er overordnet tilfreds med den politiske aftale, der blev vedtaget som Beretning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 7. december 2016 om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri. Vi ønsker derfor, at de ændringer, der foretages i “Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014 – 2020” afspejler flertallets fiskeripolitiske intentioner med Beretningen. LLH finder det visionært, at man har prioriteret det naturskånsomme fiskeri samt et fiskerimønster, der tilgodeser Danmarks udkantsområder. Vi vil også understrege, at Danmarks tiltrædelse af klimaaftalerne fra Paris og Marokko skal medføre, at man fremmer et fiskeri med passive redskaber, og minimerer fiskeriindsatsen med bundslæbende redskaber, der som hovedregel udleder dobbelt så meget CO2. Der er derfor flere vægtige grunde til at fastholde en overvægt til det naturskånsomme fiskeri ved fordelingen af fiskerirettigheder.

På et enkelt punkt i flertallets beretning vil vi dog godt sige fra. Det gælder, hvor man ønsker at fordoble opsigelsesvarslet for FKA-aftalen af hensyn til erhvervets finansieringsmuligheder. Her er vi enige med Enhedslistens og Alternativets synspunkter, og vi mener, at fiskeriets finansieringsproblemer skal løses på anden vis end ved yderligere fastfrysning af den kapitalisering af havets ressourcer, der fandt sted med indførelsen af de omsættelige kvoter. Desuden vil vi generelt støtte nogle foranstaltninger, der modvirker koncentrationer, hvor enkelte fartøjer opnår kvoteandele på mere end 2,5%.

Bemærkninger til enkelte elementer i Bekendtgørelsen

  • 69 indeholder nogle formuleringer, som ikke stemmer med Beretningen af 7. december 2016, hvor man ønsker at beskytte de ekstra årsmængder mod at bliver ført væk fra fartøjer, der tilmeldt den tidsubegrænsede ordning. I beretningen står under punktet 1. Revision af kystfiskerordningen, d:

“Miljø- og Fødevareministeriet pålægges at åbne for til- melding til den frivillige beskyttede ordning fra beretningens vedtagelse. Tilmeldinger er bindende efter den 1. januar 2017, og fiskere kan fortsat tilmelde sig derefter. Det betyder, at kvoteandele, bruttotons og kilowatt ikke kan udgå af ordningen.”

I Bekendtgørelsen står det anført, at kvoteandele i den tidsubegrænsede ordning kan overføres til den tidsbegrænsede ordning og/eller til Mindre Aktive Fartøjer. Dette er ikke i overensstemmelse med indholdet af ovenstående citat fra Beretningen. Derfor bør muligheden for at overføre ekstra årsmængder til den tidsbegrænsede ordning fjernes fra bekendtgørelsen.

  • 70 har fejlagtigt en overskrift, der angiver, at den særlige flidspulje kan tildeles alle i kystfiskerordningerne. Dette bør ikke være tilfældet. I Beretningen står under litra h:

“Kystfiskerordningens beskyttede segment tildeles ekstra kvoteandele på særlig torsk og tunge og i mindre omfang rødspætter svarende til en værdi på i alt 40 mio. kr. i en særlig flidspræmie.”

Så overskrifter skal ændres til Den tidsubegrænsede kystfiskerordning tildeles følgende promilleandele af de danske kvoter til en flidspulje.

  • 71, stk 1. Det er ikke hensigtmæssigt at fordele tillægsmængden fra flidspulje allerede fra årets start. Det vil være fornuftigt med en stor grad af fleksibilitet for at kunne udnytte kvoterne under hensyntagen til fiskeriets sæsoner i de forskellige farvande.
  • 71, stk. 2 formuleres, at mængderne fra flidspuljen skal fordeles i forhold til de enkelte fartøjers kvoteandele af de enkelte arter. Dette er ude af trit med Beretningens ønske om at prioritere det naturskånsomme fiskeri. I beretningen står under litra h:

“Flertallet er enige om, at flidspræmien fordeles, så kystfiskere, som fisker med skånsomme redskaber og har en høj kvoteudnyttelse, i særlig grad tilgodeses. Det gøres, ved at 80 pct. af præmien målrettes fartøjer un- der 12 m, mens de resterende 20 pct. målrettes fartøjer på 12-15 m.”
Derfor må Bekendtgørelsen indeholde en formulering, der favoriserer fartøjer som fisker med de naturskånsomme redskaber, der de er listet op i Bilag 18.

På vegne af Landsforeningen Levende Hav
Knud Andersen

Link til bekendtgørelsen

Beretning Vækst og udvikling.pdf

Posted in: Dagens Nyheder, DK Politik, Nyheder

Leave a Comment (0) →

Levende Hav går ind i kampen mod planer om tre stærkt forurenende havdambrug i farvandene omkring Djursland

De tre planlagte havbrug vil forurene som en by med 90.000 mennesker. Fødevare- og Miljøminister Esben Lunde Larsen påstår, at der er “råderum” til en sådan ekstra belastning af havmiljøet, fordi de aktuelle vandmiljøplaner er opfyldt. Men, men, men: Har den danske befolkning brugt milliarder af skattekroner for at tilvejebringe et sundt havmiljø for, at et grådigt erhvervsliv skal spolere det igen? Og har ministeren taget hensyn til den nyligt vedtagne og skandaliserede “landbrugspakke”? Og endelig: Har ministeren taget hensyn til de menneskeskabte klimaforandringer? Bare en enkelt grads stigning i havtemperaturen får mulighederne for iltsvind og fiskedød til at øges betragteligt.

Læs Levende Havs kommentarer om emnet til pressen og politikerne.
studer planerne for:
Anholt Havbrug
Hjelm Havbrug

Posted in: Dagens Nyheder, Miljødebat 2016, Nyheder, Politik

Leave a Comment (7) →

Forventede dramatiske nedskæringer af torskekvoten

Forventede dramatiske nedskæringer af torskekvoten

Kystfiskeriet i Den Vestlige Østersø kan ende med helt at forsvinde i forbindelse med de forventede dramatiske nedskæringer af torskekvoten. Derfor har Levende Hav henvendt sig bl.a. til Folketingets fiskeriordførere med et konstruktivt forslag, som vil give det naturskånsomme kystfiskeri en chance for overlevelse.

Landsforeningen Levende Hav
29. september 2016.

Forslag til beslutningstagere angående de planlagte drastiske begrænsninger af torskefiskeriet i Den Vestlige Østersø.

Indledningsvis skal understreges, at Landsforeningen Levende Hav principielt går ind for, at fiskeriindsatsen fastlægges inden for bæredygtige rammer i tråd med fiskeripolitikkens artikel 2 om, at fiskeridødeligheden skal have et omfang, der sikrer at fiskebestandene forbliver over et niveau, der kan give det maksimalt bæredygtige udbytte.

Når dette er udtrykt, så vil vi gerne tilføje, at begrænsninger i fiskeriet særlig bør gælde for den del af fiskerflåden, som først og fremmest har ansvaret for overfiskningen og ligeledes den del af flåden, som ikke er hjemmehørende i havne ud til de farvande, hvor den drastiske reduktion skal finde sted.

Store fartøjer med stor maskinkraft er i stand til at fiske i andre havområder og har derfor alternative muligheder. Nogle af de største kvotejere i den vestlige Østersø er således ikke hjemmehørende i vestlige Østersø, idet ejerskab af fiskerettigheder for torsk ligger på fartøjer ejet af større rederier uden for området

Der er 310 fartøjer, som har FKA rettigheder på torsk i vestlige Østersø. De 20 fartøjer der har de største tilknyttede fiskerirettigheder på torsk fremgår af nedenstående tabel. De ejer tilsammen 40 % af fiskerettighederne på torsk i den vestlige Østersø. Over 50 % af disse er ikke hjemmehørende i vestlige Østersø. Flere af fartøjerne har samme ejer, så reelt ejer 13 personer 40 % af kvoten.

Kvoteandel i 0/00

ND153 – Trawler, Borre, Klintholm 49,27

R355 – Trine Louise – Walter Vendelbo – Thisted 35,46

FN43 -Kvotejolle – Walter Vendelbo – Thisted 29,91

HM292 – Kirstine Vendelbo – Walter Vendelbo – Thisted 29,3

HM555 – Kingfisher – Svenn Anker Gasberg Grønkjær – Hanstholm 28,67

ND60 – “Lene Sara” – Svenn Anker Gasberg Grønkjær – Hanstholm 27,62

R231 – “Ocean Laura” – P/R Ocean Laura – Nexø 20,2

AS350 – “Frivagten” – Bornholms Forvaltning ApS – Nexø 18,39

R222 – “Bornø” – Bornø Aps – Allinge 17,46

HM120 – “Astoria” – Asger Scharff Christiansen – Hanstholm 17,26

SG75 – “Jank” – Jan Egedgaard Hansen – Bagenkop 16,22

R161 – “Christina Michelle”, Bornholms Forvaltning ApS – Nexø 13,11

L153 – “Malle” – Tommy Bach – Thyholm (tæt på Thyborøn) 11,91

O91 – “Albatros” – Søren Boll Clausen – Kerteminde 11,69

HM492 – “Doris Vendelbo” – Walter Vendelbo – Thisted 11,58

RI515 – “Michelle” – Hvide Sande Puljefiskeri Aps – Hvide sande 11,09

R60 – “Tasmania” – Walter Vendelbo – Thisted 11,02

FLH829 -Kvotejolle – Verner Møller Jensen – Hvide sande 10,9

RI236 – “Lisbeth Frich” – Jens Frich – Ringkøbing 10,08

SG30 – “Louise” – Fiskeriselskabet Louise Aps – Bagnekop 10,08

Kilde: NaturErhversstyrelsens register over IOK og FKA andele.

Små fartøjer tilpasset et lokalt fiskeri har vanskeligt ved at finde alternativer. Dette er også konklusionen i rapporten ”Financial consequences for Danish fishermen following a reduction in the cod quota for the western Baltic Sea” fra IFRO, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, juli 2016. Den konkluderer, at det er helt realistisk, at små fartøjer er forsvundet, når der engang – måske ad åre igen kan lukkes op for torskefiskeriet. Det lokale fiskeri fra de mange små havne vil uddø, hvilket vil være endnu et slag mod livet i udkantsområderne, og det bæredygtige og skånsomme kystfiskeri.

Levende Hav foreslår derfor:

ICES-anbefalingerne efterleves.

Fartøjer, som ikke er hjemmehørende i Den Vestlige Østersø får suspenderet deres fiskerettigheder for en 5-årig periode. Det samme sker for fartøjer over 17 meter. Der udbetales kompensation for dette indgreb.

Disse kvoteandele fordeles – med baggrund i de eksisterende kvoter – forholdsmæssigt mellem de hjemmehørende fartøjer under 17 meter, der fisker med passive redskaber.

Herudover anbefaler Levende Hav:

Alternative fiskerimuligheder opretholdes eller understøttes:

Sogarnfiskeriet opretholdes.

Tejnefiskeri i det lukkede område ved Kullen muliggøres.

Der sættes turbo på kystfiskernes muligheder for at opstarte konk- og krabbefiskerier.

På denne måde kan vi bevare en bæredygtigt, skånsomt kystfiskeri i den vestlige Østersø, selv om kvoten for torsk beskæres drastisk i det kommende og måske følgende år.


Posted in: Dagens Nyheder, DK Politik, DK Politik 2016, EU Politik, EU Politik 2016, Kystfiskeri, Nyheder

Leave a Comment (0) →

Naturskånsomt Kystfiskeri efter Jomfruhummer

Naturskånsomt Kystfiskeri efter Jomfruhummer

jomfru

Levende Hav har nu gennemført første afdeling at det to-årige projekt, “Naturskånsomt Kystfiskeri efter Jomfruhummer”. Projektet består i at introducere fiskeri af jomfruhummer med tejner som alternativ til det danske på flere måder miljøbelastende jomfruhummerfiskeri med bundtrawl.

Denne del bestod af en researchrejse til skærgården på den svenske vestkyst og den norske sydkyst. Her er førsteudgaven af rapporten med billag med epokegørende konklusioner til gavn for fiskernes økonomi, for biodiversiteten og for klimaet.

Her kan du læse hele rapporten med bilag og hente den som PDF fil.

 

Posted in: Dagens Nyheder, Kystfiskeri, Miljødebat, Nyheder

Leave a Comment (0) →

Indsamling gav 39.350 kr.

39.350 kr. til Anton

Miljøkutter Anton

Levende Hav takker alle, der har støttet Antons aktiviteter via crowdfundingindsamlingen, ”bedre jomfruhummer”.
Indsamlingen gav 39.350 kr.

Den første sejlende aktivitet er Folkemødet i Allinge på Bornholm, hvor Levende Hav har et stort program, som det også fremgår af hjemmesiden. Vi er meget taknemmelige for den tillid, som de mange donorer viser os. Der er noget at leve op til, og det vil vi gøre vores yderste for.
På vegne af bestyrelsen
Knud Andersen
Formand
Landsforeningen Levende Hav

Posted in: Dagens Nyheder, Nyheder

Leave a Comment (0) →

Formandens beretning 2016

Formandens beretning for året 2015 – Landsforeningen Levende Hav.

Velkommen

Velkommen til Levende Havs generalforsamling. I år har vi valgt at placere den i Fåborg. Der er jo mange hensyn at tage. Vi er jo en landsforening med medlemmerne spredt ud over hele landet, så vi må tænke på, at det ikke skal være helt umuligt at deltage på grund af, hvor det enkelte medlem geografisk har slået sig ned. På den anden side vil vi også hver gang ud over selve den formelle afvikling gøre plads til, at et eller andet relevant og interessant emne kan behandles. I dag vil vi fokusere på Dansk Amatørfiskerforening. Af og til hører jeg erhvervsfiskere udtale sig nedladende over for ”fritidsfiskerne”, men ser man mere uhildet på situationen, så er de erhvervsfiskere, det før delte fiskepladser med amatørfiskerne, næsten forsvundet, og går man endnu tættere ind i problematikken, så viser det sig, at den naturskånsomt fiskende erhvervskystfisker har rigtig mange fælles interesser med den ansvarlige amatørfisker. Og endelig må man konstatere, at det i høj grad er fritidsfiskerne, som bærer tidligere tiders kystfiskerkultur videre. Derfor er vi glade for at være her i amatørfiskernes hus her på Fåborg Havn og vi ser frem til senere at høre tidligere landsformand, nu kredsformand, Vagn Gram fortælle.

Projektet i Tanzania.

Siden vi sidst var samlede til generalforsamling, har vi brugt meget krudt på vores udviklingsprojekt i det allersydligste Tanzania i det fattige Mtwara område. Sidst kunne jeg berette om Zhanna Tairovas og min tur til Tanzania i november 2014. I husker, at det er et partnerskabsprojekt støttet af DANIDA via CISU (tidligere Projektrådgivningen) sammen med en lille lokal NGO i Mtwara – KIMWAM – hedder den. Vi havde af Genbrug til Syd desuden fået bevilget indkøb af en funktionsduelig 40” kølecontainer og tilmed transporten fra Djursland til Mtwara tæt ved grænsen til Mozambique. Containeren skulle indrettes til formålet og derfor havde vi fået en aftale i stand med Grenå Produktionsskole, hvor eleverne under kyndig vejledning indrettede rumadskillelse og også præfabrikerede en konstruktion, som skulle bære det solenergianlæg, som delvist skulle drive kølecontaineren. I den rent fysiske del af projektet var også, at vi skulle indrette et minifryseanlæg drevet ved solceller i hver af fiskerlandsbyerne, Msimbati, Msangamkuu og Mgao. Vi kom til at mangle penge til projektet, så vi måtte gøre en større http://SocialTrusts.com indsats for at skaffe de resterende midler. Det lykkedes bl.a. via en hurtigt iværksat medlemsindsamling. Levende Havs medlemmer gav faktisk godt 100 kr. i gennemsnit til formålet. Det var vi i bestyrelsen meget rørte og opmundrede over. Også en lille Århusbaseret forening, ”One Step”, hjalp os og endelig Lions Club i Grenå – Ja, og så skal jeg ikke glemme, at der jo lå en gestus fra Grenå Produktionsskole, der via deres elever stillede gratis arbejdskraft til rådighed. Men projektet trak ud. Vi havde urealistisk lavet en planlægning, som indebar, at containeren skulle ankomme til Mtwara allerede i april, men det blev sommer, inden den kunne afsendes på den lange skibstransport. Skibet blev endvidere forsinket og der til kom toldforviklinger i havnen i Dar es Salam, som forårsagede, at containeren stod der i lange tider. Vi havde på forhånd sikret os officielle papirer på, at forsendelsen skulle være told- og skattefri, men det ville havnemyndighederne ikke tage hensyn til. Det drejede sig vel om et forsøg på korruption, som vi naturligvis stædigt ikke ville forstå. Endelig kom den videre, men det hele tog så lang tid, at vores medlem, Allan Damkilde og jeg endelig i november kunne rejse til rejse til Mtwara for at montere containeren og solcellerne. Allan stod for det tekniske, mens jeg var ansvarlig for projektets øvrige mål, som bl.a. havde været at motivere fiskerne i de før nævnte tre fiskersamfund til at lade sig organisere i en fiskeriforening. Organiseringen af fiskerne er yderst vigtig, så de kan have en platform for at fremsætte deres meninger og krav til myndighederne angående deres vilkår for at drive deres erhverv, nøjagtigt som vi i Danmark har vore fiskeriforeninger. Mens jeg var dernede, afholdt vi en dagslang bestyrelseskonference for de tre fiskersamfunds lokalforeninger og den overordnede bestyrelse for alle de tre foreninger. Der var et stort engagement til stede og under besøget fik jeg flere gange bekræftet, at alt tyder på, at denne organisering vil blive til nytte. Den bevilling, som vi har arbejdet under, var halvandetårig og udløb her pr. 1. februar. For tiden er vi i gang med sammen med KIMWAM at ansøge om en kommende 3-åreig fase. Chancerne for, at det skal lykkes, er dog mindre gode efter, at denne regering har ”slagtet” dansk u-landshjælp. Men det vender jeg tilbage til senere i min beretning.

Der var en hel del vanskeligheder med at få tingene til at fungere, som det vil føre for vidt at komme ind på her, men vi kunne dog sammen med de kvindelige fiskehandlere i ”MAMA SAMAKI GROUP” festligholde indvielsen af containeren og overgivelsen af den til dem.

Sidst i januar var jeg på en opfølgende og afsluttende rejse til området igen i øvrigt samtidig med Zhanna, som er i gang med at evaluere projektet til CISU.

Samarbejdet med folkene i KIMWAM har fungeret, selv om der også har været misforståelser. Det må man nok regne med, når mennesker med så forskelligt udgangspunkt og så stor geografisk afstand skal få tingene til at virke. Projektet blev desuden på nogle måder sat tilbage, da den af os ansatte lokale fiskerimedarbejder, Abdul, blev syg og døde. Abdul var meget central i projektet. Han var meget kompetent og vi havde stor tillid til ham. Han nød også stor respekt hos fiskerne og i fiskersamfundene. Det var sørgeligt og han var svær at erstatte.

Tamil Nadu

Levende Hav har jo også et mindre projekt kørende i Tamil Nadu distriktet en nats togrejse syd for Chenei (tidligere Madras) på østkysten af Indien. Steen Thykjær og Eva Munk Madsen har for nylig været på projektrejse der ud. De virker veltilfredse efter deres hjemkomst. Steen vil senere berette om forløbet.

Vi fik en ny regering

Ideelt set skulle det ikke være nødvendigt for en forening som vor at gå særligt meget ind i et regeringsskifte. Vi er jo ikke som forening partipolitiske. Naturligvis må man med en ny regering forvente nogle justeringer af kursen – det er klart og demokratiets vilkår. Men sædvanligvis står skiftende regeringer også for en vis kontinuitet. Men denne nye regering har ikke nøjedes med en justering af kursen. Den har tørnet roret helt i borde og for os synes det, som kursen nu står ret ind mod den frådende brænding.

Dette er alvorligt, og hvordan berører det dramatiske kursskifte Levende Havs interesseområder?

På området havmiljø, såvel i havet omkring Danmark som det globale.

På området ”forebyggelse af klimaændringerne”, som er et område Levende Hav aktuelt fokuserer på, fordi det er givet, at disse vil gribe kraftigt ind i havmiljøet fødekæden til havs og ligeså kraftigt påvirke vilkårene for de kystfiskersamfund, som vi interesserer os for.

Og afledt af disse problematikker har vi endvidere sat fokus på problemerne angående de ekstremt mange klimaflygtninge, som, forskere spår, vil komme. Ja, det er jo allerede højaktuelt. Langvarig tørke afstedkommet af klimaændringerne er med i den cocktail, som danner baggrunden for den forfærdelige krig i Syrien, udtalte Conny Hedegård på den store klimademonstration i København umiddelbart inden COP21 i Paris.

Vi interesserer os i Levende Hav også for retten til udnyttelsen af havets resurser og dermed også for rig/fattig-problematikken på vor klode. Det gælder altså udviklingspolitik i videre forstand.

Det er store ting, der er på spil, når man løfter blikket fra de lokale problematikker og konflikter. Eksempelvis, når vi ser på privatiseringen af de danske fiskerettigheder: Da man i Danmark pr. 1. januar 207 røvede vores fælles ret til at bjærge føden på havet og forærede den til private, som så kunne handle med fiskerettighederne, så har det, som forudset af bl.a. Levende Hav betydet, at ejerskabet til denne vor fælles resurse nu er på meget få hænder, mens kystfiskeriet et godt på vej til at blive udslettet. Men det er jo det samme, der sker på verdensplan, hvor industrialiserede landes fiskeflåder plyndrer løs på fiskebestandene ud for verdens fattige lande. Det er derfor, at vi i dag snakker om ”sea grabbing” som en sammenligning med udtrykket ”land grabbing”.

Den regering, vi har fået, har skåret ned på klimaambitionerne, og den viser ingen ægte interesse for at leve op til den positive klimaaftale, som blev indgået for nylig på COP 21 i Paris. Igen og igen nedprioriteres indsatsen for at forebygge klimaændringerne. Sidst med de bebudede nedreguleringer af CO2-afgiften. – Og det i en situation, hvor klimaændringerne forventes at blive en hidtil uset katastrofe for verdens befolkninger – herunder vore egne børn og børnebørn. Det er helt uansvarligt!

Levende har en historie, der går tilbage til sidste halvdel af 80-erne, hvor hummerne i Kattegat døde pga. iltsvind forårsaget af for mange næringsstoffer i havet. ”Miljøkutter Anton” sejlede rundt og propaganderede for ”et rent hav”. Der er siden vedtaget og gennemført adskillige ”vandmiljøplaner” og havmiljøet har virkelig fået det bedre efter mange års stædig indsats. Levende Hav har ikke kompetence til at vurdere detaljer i ”landbrugspakken”, som der net op har været så megen politisk blæst omkring. Personligt tror jeg, at nogle af de forslag og prioriteringer, som Landbrugskommissionen fremkom med lyder fornuftige. Men det er for mig utilgiveligt, at regeringen ikke tager de forsigtighedshensyn, som landbrugskommissionen også anbefaler og dermed tager alvorlige chancer på det kystnære havmiljøs vegne. Det er simpelt hen uansvarligt!

Levende Hav er engageret i projekter for kystfiskersamfund i verden. Det har vi været helt fra foreningens start. Det har altid været projekter, vi har været opfordret til at påtage os at deltage i. Ud over formålet med at støtte konkrete kystfiskersamfund under pres i den fattige del af verden, så har indsatsen også givet Levende Hav praktisk og nærværende indsigt i levevilkårene i det fattige syd. Vi har på den baggrund oplevet, at vi med mere vægt har været i stand til at argumentere for fattige kystfiskeres rettigheder både her hjemme og ude i verden. Når denne regering så meget kraftigt beskærer udviklingshjælpen til de fattigste, så må vi også som forening tage afstand. Vi har da også via de paraplyorganisationer, vi er medlemmer af taget del i kollektive protester. Dette har således gjort bl.a. via CISU.

Efter COP15 I København i december 2009, som var en stor skamplet på Danmark og også på verdens ledere, kastede vi os ud i flygtningedebatten med særlig fokus på klimaflygtningene. Siden har vi hvert år været på togt med Anton som flygtningebåd – et projekt, som vi realiserede sammen med kunstneren Jens Galschiøt. Så sent som i den forgangne sommer var vi inviteret med flygtningebåden til Warnemünde ved Rostock. Vi har altid stået for, at man skulle forebygge årsagerne til, at mennesker må flygte.

Nu, hvor flygtningestrømmene er eksploderet, må man gøre sig mange tanker. Zhanna og jeg regnede ud, at gennemsnitsindtægten for de voksne beboere i fiskersamfundet Msimbati var på ca. 3,50 kr. om dagen. På den baggrund var det helt grotesk at komme hjem og høre, at vi i Danmark ikke har råd til at hjælpe flygtninge i ekstrem nød. Og endnu mere dumt og ondskabsfuldt opleves det, når udviklingshjælpen anvendes til at betale udgifterne til flygtningene. Min barndoms drengebogshelt, Robin Hood ”tog fra de rige og gav til de fattige”. I Danmark ”tager man fra de fattige og giver til de fattige” Og dette i et land og også i en verden, hvor rigdommene i en hidtil uset grad ophobes hos de rige og velhavende.

COP 21

Umiddelbart inden klimatopmødet gik i gang i december 2015, blev der verden over afholdt en koordineret demonstrationsdag. Der blev arrangeret en stor demonstration i København. Levende Hav var medindkalder til denne. En gruppe medlemmer centreret omkring Bønnerup konstruerede i den forbindelse en næsten 4 meter høj silhuet af en trawler, hvor på der stod skrevet: ”Dansk fiskeripolitik – CO2 x 2”. Den blev under demonstrationen slæbt af sted på en stor trailer. Rundt om, i den uhyggelige trawlers forgrund, gik andre medlemmer med små skilte, som forestillede små nuttede og bæredygtige kystfiskerfartøjer. Hele sceneriet er afbilledet på årets kalender. Det blev et bemærkelsesværdigt indspil i demonstrationen, som vi kan være stolte af. Efter afslutningen var der festlig sammenkomst om bord på kutteren, som lå i Havnegade tæt ved Christiansborg, hvor demoen afsluttedes. Erik Jespersen havde lavet ”plukfisk” i en kæmpe gryde oppe under bakken på Anton, hvis dæk var fuldstændig overdækket som et shelterdækket skib. Der var også musik om bord. En hel del medlemmer fra Københavnsområdet og venner af Levende Hav kom til stede. Der var omkring 50 mennesker om bord på et tidspunkt, mens stormen rykkede i pressendingerne, som var spændt ud over dækket.

Anton og gruppen omkring Anton

Den samme gruppe, som morede sig og os andre med at fremstille den omtalte ”stortrawlerattrap”, er også gået ind i at være aktive i vedligeholdelsen af Anton. Det er vi i bestyrelsen overordentlig glade for. Det er det mest praktiske, at folk, der bor lokalt, tager vare på kølhaling og jævnlig vedligeholdelse. Vejret er som bekendt skiftende i Danmark, og det kan være svært at planlægge, at medlemmer kommer langvejs fra for at male, selv om det har været en nødvendighed tidligere.

Det koster meget at holde Anton! Vi kan også bryste os af, at den er i god stand. Men der er hele tiden noget, det skal gøres på en gammel bevaringsværdig skude fra 1948. Helt aktuelt, skal vi have nyt storsejl og to planker i styrebords side, samt nogle støtter og noget skandæk skal skiftes. Skibetømrerarbejdet har vi søgt Skibsbevaringsfonden om støtte til efter, at en af fondens konsulenter har synet den. Vi har også indhentet to tilbud og Bønnerup Skibs- og Bådebyggeri var langt billigst. Om vi opnår det rente og afdragsfrie lån, får vi meddelelse om først på sommeren. Arbejdet er planlagt til sidst i oktober.

Sidste år lagde vi med Anton ud med deltagelsen i Træskibssammenslutningens Pinsestævne i Lemvig. Det var vort medlem, Henning Thøgersen fra Lemvig, som var i arrangørgruppen deroppe, og han lagde megen vægt på, at Anton og Levende Hav deltog med vores udstilling om havmiljø og fiskeri. Det var en vellykket begivenhed og ligeså et weekendbesøg i Ballen på Samsø. Her var det også et af vore medlemmer, Pia Rørbeck, der stod bag sammen med Samsø Energiakademi. Også her var udstillingen med, samt endvidere den gamle udstilling, ”Hav og Klima – læg kursen om!”, som var ophængt på energiakadamiet. Sidste år blev vi jo afvist på Folkemødet angiveligt, fordi Liberal Alliance skulle have plads til et større fartøj i Allinge Havn. Vi kom nu derover alligevel, hvor vi deltog i en happening sammen med Jens Galschiøt og Amnesty International. Et meget vellykket ”stunt”. Mindre vellykket var det imidlertid på tilbagevejen fra Bornholm, hvor Anton fik et havari på turen over Kattegat. Da Anton ”satte i en sø”, brød stativet, der holder den 10-personers flåde på styrebords kant af styrehustaget, sammen, og flåden forsvandt til havs og udløste sig. Der var også andre mindre skader. Vi måtte have en ny flåde og der var reparationer. Vi har langt om længe fået pengene fra forsikringen, men selvrisikoen var på 15.000 kr., så det var ikke uden omkostninger. Senere var vi som omtalt på et længere togt til Warnemünde.

Programmet for Antons sejladser i år, står ikke rigtigt klart. Vi har ellers forhandlet længe via mails om et besøg i flere tyske havne ud til Tyske Bugt. Det drejer sig om ”Die Out-law Stiftung”, som også inviterede os til at holde oplæg på en konference på øen, Norderney. Ib Ivar Dahl repræsenterede Levende Hav på glimrende vis, fremgår det af de mails, jeg har fået siden. Desværre fremgik det også, at de ønsker besøgene med Flygtningebåden Anton udskudt til sommeren 2017. Så lige nu er det eneste, der er programlagt, vores deltagelse i Folkemødet, hvor temaet vil være ”naturskånsomt- og klimavenligt fiskeri. Vi har fået en god plads i Allinge Inderhavn og i Dansk Folkeoplysnings Samvirkes telt har vi booket til møder både fredag og lørdag. Ud over Folkemødet der planlagt medlemssejladser i efterårsferien i Mariager Fjord, i Lillebælt og i Roskilde Fjord.

Crowdfunding for Antons sejladser.

Disse tre arrangementer hænger sammen med, at vi netop har indledt en crowdfundings runde for at samle ind til Antons aktiviteter i sommerens løb. Dette vil Henrik forklare nærmere om.

Jomfruhummerprojektet

Det er ikke, fordi vi ikke har projekter med Anton, vi gerne vil sætte i værk. Vi har faktisk fra Miljøstyrelsens Pulje for Grønne Ildsjæle fået bevilget 140.500 kr. til et projekt, som skal oplyse om mulighederne for i stedet for at fange jomfruhummer med trawl til skade for havmiljøet og biodiversiteten, samt klimaet, så at fange disse små tingester i tejner. Denne metode er særdeles naturskånsom, har så at sige intet udsmid af fisk og andet levende, som ikke overlever og et minimalt CO2-udslip. Det er jo dejligt med de 140 tusinde, men vi mangler lige så meget, hvis vi skal realisere projektet. Vi arbejder hårdt og næsten febrilsk på at skaffe de penge, men intet er sikkert endnu. Vi har den glæde, at Ib Ivar Dahl er gået meget aktivt ind i opgaven med at søge fonde. På et møde i Djurslands Fiskeri LAG (Lokale Aktions Grupper) i onsdags blev vi dog meget mere optimistiske. Jeg tror mere og mere på, at vi hen over sommeren vil få den ønskede medfinansiering fra LAG-midlerne. Pengene er der og vores projekt passer som fod i hose til formålet og retningslinjerne.

Levende Havs mission

Selvfølgelig gør vi os i bestyrelsen, og da også jeg ”gamling” som formand, tanker om: ”Hvad skal det nytte?” Vi er fortsat kun en lille forening, og igen og igen bliver vi og jeg frustrerede over alt det, vi ikke formår. Der er en afgrund mellem vore ambitioner og det, vi realiserer. Det er givet, at hvis vi kunne finde grundlag for en enkelt lønnet sekretær med kompetence inden for hav og miljø, så ville det stive alt det fantastiske frivillige arbejde af, som bliver udført. Jeg ved ikke, om det nogensinde bliver muligt, men frustrationen over vor utilstrækkelighed må dog aldrig tage humøret og optimismen fra os. Vi må og skal glæde os over de frø, vi får sået, og alle de spor, vi trods alt sætter. Vi skal huske på, at det var Levende Hav, som introducerede ”Regler for Naturskånsomt Fiskeri” i modsætning til det mere eller mindre ”brutale fiskeri”. Det var også Levende Hav, der først igen og igen offentligt slog fast, at det var nødvendigt at lave en foreningsdannelse for det naturskånsomme kystfiskeri som alternativ til Danmarks Fiskeriforening. Den er der kommet nu – og det skal vi glæde os over. Og det ser ud til, at FSK – Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri – er ved at få vind i sejlene.

Vi skal kort sagt glæde os over det, vi flytter og det vi rykker – også selv om, at det ikke altid er os, der høster æren. Selv om jeg af og til kan gribes af triste tanker, så tror jeg, at Levende Havs ”pip” her og der, er med til at skubbe til en udvikling. Vi har en mission. Det skal vi stå ved – også selv om vi måske med tiden kan gøre det bedre.

 

Og uden at være alt for ”missionsk” vil jeg gerne lægge denne beretning ud til debat.

 

Tak for ordet!

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Landsforeningen Levende Hav

Faaborg, 12.3.2016

Til stede: 22 medlemmer

1. Valg af dirigent og referent

Erik Bjørn Olsen vælges som dirigent

Henrik Jøker Bjerre vælges som referent

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Knud læser formandens beretning.

Jutta, Odense: Jeg vil gerne rose formanden for en udmærket beretning. Det gør mig stolt at være medlem. Det kan godt være, at man kan gøre det bedre, men det er svært at forestille sig, hvordan det skulle være.

Henrik, Aarhus: Jeg synes heller ikke, der er nogen grund til at undskylde for vores manglende revolutionære gennemslagskraft. Siden foreningens start har det altid været vores arbejdsform, at vi har påvirket, udkastet ideer, osv., hvor det har været muligt. Vi har f.eks. ikke reddet Aralsøen, men måske været med til at inspirere nogle fiskere, måske endda Verdensbanken, til at se på den på en anden måde. Vi har måske heller ikke fået den store kredit for f.eks. Greenpeaces syn på fiskeripolitik i Danmark, men det er et meget fint resultat, at vi har kunnet påvirke den.

Jens Asger, Roskilde: Jeg synes, vi har fået et nyt instrument, som vi kan lade indgå i arbejdet fremover. FNs verdensmål, der netop er blevet vedtaget, kan bruges til at bringe fokus på det, der har med et ordentligt hav og et ordentligt fiskeri at gøre.

Knud, Hemmed: Jeg deltog faktisk for et par år siden for Levende Hav på et møde på Cypern, der bl.a. omhandlede disse spørgsmål.

Niels: Der er mange af de samme problemstillinger i landbruget, som I også kender fra fiskeriet. Og erfaringerne tilsiger, at det er utroligt vigtigt at arbejde sammen, også på lokalt niveau for at skabe størst mulig gennemslagskraft.

Erik, Gjerrild: Vi er også involveret i en række aktiviteter på EU-niveau, bl.a. spørgsmålet om illegalt, urapporteret fiskeri. Det har man arbejdet med i mange år. Vi sidder i et rådgivende organ for såkaldt Long Distance fiskeri, og der har jeg lige været til møde her torsdag-fredag. Det opløftende er, at man nu begynder at se en sammenhæng mellem det uregulerede fiskeri og verdenshandelen med fisk, der bl.a. er et resultat af dette fiskeri. EU er den største aktør på verdensmarkedet, og der er mange, der gerne vil eksportere til EU. Men nu sker der det, at de lande, der ikke opfører sig ordentligt, først får det gule og så det røde kort, hvis de ikke regulerer deres (uregulerede) fiskeri. Vi har i en del år insisteret på, at man lavede denne kobling, og det sker nu. Tidligere hed det ”partnerskabsaftaler”, nu hedder det ”bæredygtige partnerskabsaftaler”.

Ib, Faaborg: Det kender vi jo også fra ”Bæredygtigt Landbrug”…

Grete: Hvad så med de små familiefiskerier, osv., kan det ikke gå ud over dem?

Erik: Nej… De aftaler, man laver, tager udgangspunkt i den del (”overskuddet”), EU kan få lov at importere. Det er en del af de aftaler, at det mindre fiskeri kan få lov til at fortsætte med at fiske. Rusland, Kina, Korea og Thailand har en meget stor fiskeflåde i det Indiske Ocean og Stillehavet, og det er dem, der går ud og fisker det, der skulle have været i overskud. Det er bl.a. dem, man nu går mere efter i sømmene, hvis de vil eksportere til EU. Der bliver i øvrigt nu også etableret et råd for fiskemarkedet og et for akvakultur, og de to har vi forsøgt at få en del indflydelse på. Levende Hav sidder faktisk som den https://eteh.com.ua danske repræsentant i disse rådgivende organer. [Bifald].

Lulu, Skanderborg: Jeg hørte i radioen, at man påtænker at fiske, hvor der er meget dybt, altså over 600 meter. Er det noget, man taler om i EU?

Erik: Ja, og det er noget, vi er meget imod. Det tager mange, mange år at regenerere det biologiske liv, når man fisker på de dybder. Men det er desværre koblet sammen med en stærk interesse for deep sea mining – altså råstofudvinding på havbunden. Det kender jeg kun fligen af, men det bliver nok et af de helt store områder i fremtiden.

Egon, Fyn: Det, der interesserer mig, er Anton. Og jeg vil gerne vide, hvordan Antons situation i dag. Det er utroligt flot, hvad I gør oversøs, men jeg er mest interesseret i, hvordan Antons situation er.

Knud: Anton har det godt. Der er omsorg omkring den, men det er jo et gammelt skib, der skal holdes ved lige. Men det at vi skal skifte et par planker osv., det er for så vidt et sundhedstegn, for så får vi bund i det. Vi havde en større renovation for ca. fem år siden, og det fik kutteren rigtig godt op at stå. Det tilbud, vi har fået nu, er på ca. 85.000, og det ville have været svært at klare dette selv, så det er meget heldigt, at vi er kommet under Skibsbevaringsfonden, hvor vi får rente- og afdragsfrie lån. Og som jeg nævnte i beretningen, er det nu kommet en hel gruppe i og omkring Bønnerup, der har påtaget sig det daglige ansvar for kutteren.

Formandens beretning godkendes.

3. Aflæggelse af årsregnskab

Erik Bjørn fremlægger årsregnskabet.
Bemærkninger: ”Diverse bevillinger”, s. 8, dækker over administrationsudgifter fra projekter. Det kunne have været større, men jeg venter med at opgøre det til projekterne er afsluttet.
Til KIMWAM-projektet, (s. 13), skal man være opmærksom på, at der er bogført en række udgifter, som vi har afholdt, hvor projektbevillingens dækning endnu ikke er bogført. Derfor er der teknisk set et underskud på 209.000, men ikke reelt. Det samlede resultat (s. 14) bærer også præg af denne forskydning. Reelt har vi et underskud på ca. 55.000 med Anton.

Grete: Hvorfor blev det egentlig Tanzania? Det er rigtig langt væk, synes jeg.

Knud: Som med de andre projekter, vi har deltaget i, var det noget vi blev opfordret til. I dette tilfælde var det vores tidligere formand Kurt, der deltog i en konference, hvor han mødte folk fra Mtwara, der gerne ville starte et samarbejde. Samtidig var vi netop ved at blive smidt ud af Eritrea, hvor vi havde et godt projekt, men regeringen ville ikke længere acceptere udenlandske NGOere. Det har kostet os en del arbejde at blive viklet ud af det.

Jutta: Hvordan bliver Erik finansieret med rejser til Bruxelles, osv?

Erik: Det fremgår slet ikke her af vores regnskab, for det bliver dækket direkte fra EU. Vi får rejsen dækket + et beløb til hotel og fortæring.

Regnskabet godkendes.

Steen, Aarhus, fortæller om projektet i Tamil Nadu, der understøtter kystlandsbyorganisationer (med hver 8-20 kvinder som medlemmer) via foreningen SNEHA. Projektet understøtter disse organisationer med at starte mindre virksomheder for kvinder i kystlandsbyer og kvinder, der har mistet deres mænd på havet. Det gik ganske fint og gelinde, men vores rolle i det projekt er også mest supervision og projekttilsyn, dvs. projektet er ikke ”hands on” på samme måde som i de andre fisker til fiskerprojekter, vi har været engageret i rundt omkring.

Frokost og rundvisning på havn og værft

Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

Budget og fastsættelse af kontingent.

Initiativer til forbedring af økonomien.

Erik præsenterer en idé om at samle en kreds af ca. 30 indskydere, der vil kunne lægge ca. 10.000 hver som erstatning for vores lån i Merkur. Det ville muliggøre, at vi kunne slippe for at betale renter for dette lån og dermed afvikle vores gæld hurtigere. (Og folk får alligevel 0 % i renter i deres banker).

Henrik præsenterer et nyt tiltag, crowdfunding, der netop er oprettet, og som muliggør, at alle og enhver kan støtte Anton med engangsbeløb via boomerang.dk. Man kan finde flere oplysninger herom på Antons facebookside: ”M/S Anton”, og alle opfordres til at dele oplysningerne herom med kontakter, venner, forbindelser, så vi kan skabe et bredere økonomisk støtte til Anton gennem mikro-funding.

Ang. kontingent, ser det ud til, at medlemmerne har taget pænt imod kontingentforøgelsen fra sidste år.

Valg til bestyrelsen

På valg er: Erik Bjørn Olsen, Knud Andersen, Poul Sjøgreen Hansen. (Ikke på valg: Steen Thykjær, Zhanna Tairova, Jakob Aude og Henrik Jøker Bjerre).

Poul ønsker at trække sig fra bestyrelsen.

Knud takker på bestyrelsens vegne for Pouls bidrag og medvirken.

Bestyrelsen foreslår Ib Ivar Dahl som nyt medlem til bestyrelsen.

Ib vælges som nyt medlem til bestyrelsen. Erik og Knud genvælges.

Bestyrelsen består herefter af: Knud, Erik, Ib, Zhanna, Steen, Jakob, Henrik.

Som suppleanter vælges Runa (fortsat), Pia Hyrland (fortsat) og Poul.

Evt.

Poul, Bogense: Jeg vil gerne sige, at det var et godt valg af sted til generalforsamling. Det var et relevant og interessant sted at se.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Som afslutning fortæller Ib Ivar Dahl om og læser op fra sine bøger om de blå busseronner, vadehavsfortællinger og øhavsfortællinger.

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (1) →
Page 2 of 8 12345...»