Levende Hav

Archive for Nyheder

Underskriftssamling: Mod EU-tilskud forbundet med overfiskeri

Der skal til oktober træffes beslutningen, om hvorvidt EU’s fiskeristøtte skal fortsætte som den har gjort de sidste 10 år, eller ej. Denne fiskeristøtte anses som værende en af de største årsager til overfiskeri.

Den britiske forening Marinet har startet en underskriftsamling. Hjælp med til at stoppe denne uhensigtsmæssige udnyttelse af marinmiljøet, giv din underskrift og vær med til at gøre en forskel.

 

October 2013 Decision on EU Fisheries Subsidies 

 

PLEASE watch our three-minute Film and  – We need One Million Signatures to influence President Barroso and the Fisheries Ministers!! 

In October the fate of Europe’s fish stocks and the future health of its seas will be decided with the EU decision on new fishing subsidies.  Intelligent subsidies will restore the stocks, the health of its seas, and the prosperity of its fishing industry.  But powerful voices are already calling for the continuation of those subsidies that for ten years have caused over-fishing and emptied our seas.  They are those which increase fishing capacity and make it profitable to continue fishing when it is clear that the stocks need time to recover: they include fuel-tax exemption, ‘modernisation’ and new-build subsidies.  Their supporters serve the short-term interests of influential sectors within  the fishing industry which will simply move their money into different businesses when the marine environment has been destroyed.

Join us in demanding the introduction of intelligent subsidies that will restore health to our seas, fish stocks and enduring prosperity for the fishing industry.  Please watch the film, sign the petition, and get your friends, families, colleagues and group members to do the same in support of this very important issue.

Thank You for our Shared Marine Environment!!

John Stansfield
MARINET
(The Marine Information Network of UK Friends of the Earth)

 

Du kan læse mere, samt give din underskrift her

Posted in: Dagens Nyheder, Enkeltsager, EU Politik 2013, Miljødebat 2013

Leave a Comment (0) →

Notat om miljøskånsomt og bæredygtigt fiskeri fra DTU Aqua

Notatet er interessant læsning, der på mange områder bekræfter de synspunkter, som Levende Hav har fremført i debatten om naturskånsomt og klimavenligt fiskeri gennem de sidste mange år. Desuden sætter notatet spørgsmåltegn ved MSC-mærkets værdi for forbrugernes valg af bæredygtige fødevarer. Læs i den sammenhæng også Michael Rothenborgs artikel i Politiken 17. april 2013 “Mærke til miljøvenlige fisk og skaldyr er misvisende”.

Miljøskånsomhed og bæredygtighed i dansk fiskeri

Posted in: DK Politik, Kystfiskeri, Nyheder

Leave a Comment (0) →

Referat fra generalforsamling

Generalforsamling i Landsforeningen Levende Hav, Galschiøts Galleri, Odense

Søndag den 17. marts 2013.

 

Til stede: 23 medlemmer.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Peter Bo Jensen

Referent: Henrik Jøker Bjerre

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

2. Formandens beretning

Formand Knud Andersen oplæser årsberetningen for 2012. (Denne kan findes som særskilt dokument).

Erik Bjørn Olsen supplerer med oplysninger om vor deltagelse i to internationale organisationer: I. Paraplyorganisationen Seas At Risk (ca. 18 medlemsorganisationer), hvor vi sidder i bestyrelsen v. EBO. Her har været lavet en stor indsats i forbindelse med EU’s kommende fiskeripolitik, og man er nu gået i gang med et nyt om marine litter (affald). II. Long Distance RAC, som er sammensat af industri (2/3) og NGOere (1/3) og rådgiver EU-kommissionen om handelsmæssige og miljø- og fiskerimæssige spørgsmål. F.eks. lovgivning om bundslæbende redskaber, partnerskabsaftaler med tredjeverdenslande. I forbindelse med den nye fiskerireform skulle organisationen af LDRAC ændres. I forbindelse hermed havde sekretæren lavet en udtalelse om, at kystfiskeriet jo ikke var særligt relevant for RACen, eftersom det handler om internationalt fiskeri med store, europæiske trawlere. EBO: ”Her måtte jeg reagere – det kan godt være, det ikke er jo interessant for f.eks. danske kystfiskere, men det er det da bestemt for kystfiskerne i de lande, vi indgår aftaler med”. Et eksempel på, hvordan vores plads i dette udvalg i det mindste giver en stemme til kystfiskerne i en relevant sammenhæng.

Henrik Kuske Schou (Frie Bønder Levende Land) fortæller om sin organisation og om samarbejdsfladerne med Levende Hav: Foreningen opstod i 2003, da nogle mennesker havde fundet ud af, at Dansk Familielandbrug og Gæmelke var blevet enige om at slå de to foreninger sammen og nærmest udelukkende satse på storskalalandbruget. Støtterettigheder i forhold til EU-støtte minder om privatiseringen af kvoter i fiskeriet, og noget lignende gælder for hele mælkekvotesystemet. Det er de store, der får lov til at producere, mens de små højst får lov at leve på tålt ophold. Ligesom det ikke er kystfiskerne, der har ødelagt fiskeriet, er det heller ikke de små landmænd, der har ødelagt landbruget – tværtimod er det dem, der skaber liv ude omkring i randområderne. Vi arbejder for at være med til at skabe flere arbejdspladser i Danmark, f.eks. bliver 1/3 af alle grise sendt ud af landet som smågrise på 30-37 kg. Vi vil rigtig gerne samarbejde med Levende Hav, fordi nogle af de ting, vi arbejder med, er stort set identiske. Vi skal være opmærksomme på, at det gældende fødevareforlig udløber i år, og derfor skal der være nye forhandlinger i løbet af efteråret. Noget af det, vi skal ind med, er, at sikre plads til de mindre fiskere og landmænd. F.eks. skal alle besætninger over 10 dyr betale 873 kroner for velfærdskontrol, derudover salmonellakontrol, gødningsprøver, blodprøver. Produktionen af f.eks. æg havner derfor i større og større enheder (buræg). Noget lignende gælder på fiskeriområdet: Formentlig er der mange kystfiskere, der gerne ville have mulighed for at sælge deres fisk mere direkte til forbrugerne.

Der er ingen øvrige bemærkninger til beretningen.

Den er dermed vedtaget.

 

3. Godkendelse af årsregnskab

Kasserer Erik Bjørn Olsen gennemgår regnskabet.

Der er et underskud på 67.000 for 2012. Det skyldes bl.a., at kalenderen for 2012 først blev betalt i 2012 (så der blev dækket to kalendere i samme år), vi har haft ekstra udgifter til vedligehold og istandsættelse af kutteren, forhøjede rejseudgifter, og samtidig manglet indtægter fra bl.a. administrationsbidragene fra udviklingsprojekter.

Kurt Christensen: Foreligger der et budget for at sikre os mod lignende underskud?

EBO: En del af udgifter såvel som indtægter er enkeltstående og svære at forudsige. De faste indtægter fra medlemskontingent og Antons Venner er til gengæld stabile, og det er der nærmest ingen grund til at lave budget for. Men vi kan jo henstille til bestyrelsen om ikke at bruge penge, før indtægterne er der.

Dette forslag får opbakning og vedtages.

Aase Kristiansen har dog en mindretalsudtalelse, der fremhæver foreningens gode resultater og arbejde, de specielle omstændigheder omkring dette årsregnskab og tillid til, at økonomien grundlæggende forbliver sund.

 

Regnskabet godkendes.

 

4. Evaluering af Havpolitisk Forum

Der kører pt. ikke noget havpolitisk forum.

 

5. Evaluering af igangværende og afsluttede projekter og arbejdsgrupper

Eritrea:

Knud: Der er to projekter i Eritrea, der pt. venter på genoptagelsen af arbejdet i Eritrea efter regeringens blokering i ca. halvandet år. Dels vores efterhånden mangeårige fiskeriprojekt, dels et EU-projekt, der skulle skaffe ferskvand ved hjælp af solenergi til to øer (EUR 225.000). Deadline for genoptagelsen af projekterne er den 1. maj. Hvis det skulle gå igennem, vil foreningens økonomi også forbedres, idet vi er berettiget til 7 % i administrationsbidrag.

Tanzania:

Kurt: Vi havde et projekt under opsejling i Kenya, men måtte aflyse det på grund af tvivl om partnerens troværdighed. I stedet blev vi foreslået at samarbejde med KIMWAM i Tanzania. Det er en lille forening, men vi har indtil videre fået et godt samarbejde omkring et nyt projekt i Mtwara. Ét af målene er at undersøge, om vi kan få sat et fiskeri i gang udenfor koralrevene for at beskytte det kystnære miljø. Det kan ikke gøres over natten, men vi kan være med til at sætte det på dagsordenen, samtidig med at vi støtter med kapacitetsopbygning i KIMWAM.

Kazakhstan:

Henrik: Vi er blevet bedt om at deltage som partnere i et EU-projekt ved Aralsøen, sammen med vores gamle venner i NGO Aral Tenizi. Vores bidrag ville i givet fald bestå i at sende to mand i et par uger i 2014, modtage en mindre delegation i 2015, samt sende en lille gruppe til en afsluttende workshop i 2016.

 

6. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 

7. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent

Ang. budget se pkt. 3. Kontingentsatser fastholdes.

 

8. Valg til bestyrelsen

Jakob Aude, Zhanna Tairova, Steen Thykjær og Henrik Jøker Bjerre er på valg.

H.K. Christoffersen har meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Jakob, Zhanna, Steen og Henrik genvælges for to år.

Som nyt bestyrelsesmedlem vælges Poul Sjørgren Hansen for ét år. (På H.K. Christoffersens plads).

Som suppleanter vælges Tage Chrestensen og Christian Lindhardt.

 

9. Valg af revisor

Der skal ikke vælges revisor.

 

10. Evt.

Knud: Jeg vil gerne understrege, at alle er velkomne til at tage med på de sejladser, der er planlagt og kommer. Se i sejlplanen eller ring til mig. Den 27. april stævner vi ud mod Hamborg, hvor vi skal være i 5-6 dage, hvorefter vi skal til Rendsburg og Slesvig. I øvrigt vil jeg gerne på bestyrelsens vegne udtale en stor tak til Stoffer (H.K. Christoffersen) for hans store bidrag og indsats i Antons virke. Det håber og tror jeg, at han bliver ved med. Han arbejder blandt andet også for at skabe flere medlemsture. Vi skal også have kølhalet skibet her efter påske – der skal vi også bruge så mange som muligt.

Aase: Hvis nogen har tid og lyst er I velkomne til at deltage i et arrangement sammen med Energiakademiet her fra påsken og frem, gerne med flere træskibe, som kan være med eller hjælpe med at sejle skibe til Samsø. Samsø Folkehøjskole er nu lukket, men skal åbnes igen om 14 måneder, og vi er med til at lave nogle arrangementer i mellemtiden. Sted: 8605 Koldby Kaas. Kontakt evt. Aase Kristiansen eller Ole Kempe.

 

Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til formanden.

 

Knud: Takker for et godt møde og en hyggelig generalforsamling og takker dirigenten for godt arbejde.

 

 

 

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Generalforsamling 2013: Søndag den 17.3. i Odense

Levende Hav afholder generalforsamling ifølge vedtægterne, søndag den 17. marts 2013 fra 11-16.

Generalforsamlingen afholdes i kunstneren Jens Galsciøts galleri, Banevænget 22, 5270 Odense M.

Program for dagen:

11.00-13.00 Første del af generalforsamlingen

13.00-13.45 Frokost

13.45-14.30 Jens Galschiøt viser rundt på sit galleri og værksted

14.30-16.00 Generalforsamlingen genoptages.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Den fælles fiskeripolitik kom nærmere sin endelig form

Europa-Parlamentet vedtog onsdag d. 6. februar en omfattende reform af EUs fælles fiskeripolitik. Det er målet for reformen, at fiskeriet på de enkelte arter bliver reguleret, så bestandene vil få en størrelse, der giver det optimale, bæredygtige udbytte. Desuden bliver der forbud mod at smide fangst tilbage i havet, og grundlaget for den langsigtede planlægning af fiskeriet skal bygge på solide videnskabelige data, så vi ikke længere skal være vidner til studehandler, når de årlige fangstkvoter skal fastlægges. Dermed skulle det også være slut med det overfiskeri, som har været en af de værste fejl i den nuværende fælles fiskeripolitik, som stammer fra 2002. Der tilbagestår endnu en række forhandlinger mellem ministerrådet, Kommissionen og Parlamentet inden vi kender den endelige udformning af reformen, men det overvældende flertal hvormed parlamentet vedtog reformen vil betyde, at det næppe bliver andet end detaljer, der bliver justeret i de afsluttende forhandlinger. Det forventes at den nye fælles fiskeripolitik træder i kraft med starten af 2014.

Overfiskning af bestandene

Kommissionens tal peger på, at 80% af bestandene i Middelhavet og 47% af bestandene i nordøstlige Atlanterhav er overfiskede. Plenarmødet vedtaget et sæt klare og stærke foranstaltninger for at løse dette problem.

“Vi har vist i dag, at Europa-Parlamentet er alt andet end tandløst. Vi har brugt vores magt som medlovgiver – for første gang i fiskeripolitikken – til at sætte en stopper for overfiskeri. Fiskebestande bør genvinde deres status med god bæredygtighed i 2020, så vi kan tage 15 millioner tons flere fisk, og skabe 37.000 nye job “, sagde ordfører for fiskerireformen, Ulrike Rodust. Hendes forslag til betænkning blev vedtaget med 502 stemmer for, 137 imod og 27 hverken for eller imod.

Slut med overfiskeri ved at stoppe med udsmid …

Udsmid, discard – fisk der smides tilbage i havet, som regel fordi de er af en uønsket art eller størrelse – tegner sig for næsten en fjerdedel af de samlede EU-fangster. De fleste af de discardede arter dør. For at afslutte dette ressourcespild, har Europarlamentet stemt for, at fartøjerne er forpligtede til at lande alle fangster i overensstemmelse med en tidsplan for de forskellige former for fiskeri. Den ordning starter i 2014.

… og accept af maksimalt bæredygtigt udbytte

Fra 2015 vil EU-landene blive forhindret i at fastsætte kvoter, der er for høje til at fiskeriet kan være bæredygtigt. Politikerne skal respektere “maksimalt bæredygtigt udbytte” (MSY), dvs der må ikke fanges mere af en given bestand, end den kan reproducere i et givet tidsrum. I afstemningen søgte parlamentsmedlemmerne at sikre, at bestandene i 2020 er blevet genopbygget til over MSY-niveau. I sidste ende bør dette betyde flere fisk, bedre fangster og dermed flere arbejdspladser i fiskeindustrien.

Langsigtet planlægning skal erstatte de årlige kvote-studehandler

Reformen vil basere sig på flerårige forvaltningsplaner af fiskebestandene for at sikre, at fiskeriet forbliver bæredygtigt. En langsigtet strategi skal forbedre forudsigeligheden på markedet, hvilket skulle hjælpe industrien til at planlægge og investere bedre. Flerårige planer skal baseres på pålidelige og nøjagtige videnskabelige data, som EU-medlemsstaterne vil være forpligtet til at indsamle og stille til rådighed.

Næste skridt

Parlamentet vil nu indlede forhandlinger med Rådet og Kommissionen om reformen før andenbehandlingen. Det irske formandskab for Rådet har gentagne gange sagt, at det håber at nå en aftale inden udgangen af juni.

Posted in: Dagens Nyheder, EU Politik

Leave a Comment (0) →

Formanden har foretræde

Knud Andersen fik den 16.10.13 foretræde for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. På forhånd havde udvalget fået omdelt papirer med Levende Havs synspunkter på en nyordning af kystfiskeriet i Danmark. Her kan du læse Knud Andersens talepapir til udvalget:

“Mit navn er Knud Andersen, og jeg er formand for Landsforeningen Levende Hav. Vores forening har til formål at bevare biodiversiteten i havet og at støtte det naturskånsomme fiskeri. Jeg kan desuden oplyse, at jeg selv blandt meget andet har været fiskeskipper i mere end 25 år.

På grund af en misforståelse, som jeg selv var skyld i, kom jeg ikke til at møde i foretræde, dengang kystfiskerordningen var oppe at vende sidst på efteråret. Men jeg har alligevel fastholdt ønsket om at møde udvalget, fordi der er nogle ting, som ikke har været inddraget i debatten.

Det drejer sig om Levende Havs idé om at bringe kystfiskeriet ud af FKA, og det drejer sig om energiforbruget i fiskeriet set i forhold til den menneskeskabte klimakatastrofe, som Verden er på vej ind i.

 Kystfiskeriet har – siden forslaget om Fartøjs Kvote Andele kom til diskussion midt i nullerne – været under hastig afvikling. Der var mange, som forudså de negative konsekvenser af en sådan ordning og advarede kraftigt imod den. Derfor blev der også etableret en kystfiskerordning, som desværre ikke har været i stand til at løse de problemer, som viste sig. I Levende Hav hævder vi, at kystfiskeri i sin natur ikke er egnet til en kapitalisering. Kystfiskerne har altid været, hvad man kan kalde ”havets husmænd”. Det har været karakteriseret af den jævne mand, som først etablerede sig med en jolle og nogle garn, og siden fik han råd til en lidt større båd med lidt bedre udstyr og grej, osv., osv. Ofte, men langt fra altid, var det en familietradition, som blev ført videre. Det var et fiskeri, som krævede en stor indsats af manuelt arbejde, men med et lille forbrug af brændstof og kapital. Kystfiskeriet sikrede lokal aktivitet og var kun i meget lille grad årsag til overbelastning af fiskebestandene.

Den hidtidige erfaring med FKA har med al tydelighed vist, at kystfiskerkulturen ikke matcher de store krav om kapital og heller ikke de bureaukratiske reguleringsbestemmelser og krav, som er gearet til store fartøjer. Hvad der før var ganske enkelt, er nu blevet gjort til noget indviklet og økonomisk krævende og chancebetonet. Samtidig er generationsskiftet i denne del af fiskeriet blevet vanskeliggjort, og det sociale liv omkring kystfiskeriet er forsvundet.

 Levende Hav foreslår derfor og opfordrer til, at man så at sige ”løfter” kystfiskeriet ud af FKA i overensstemmelse med det skitseforslag, I alle har fået omdelt. Man kan ikke løse kystfiskeriet problemer ved lappeløsninger på den FKA-baserede kystfiskerordning. FKA kan anvendes for det havgående fiskeri med store fartøjer. I kystzonen bør mindre fartøjer kunne operere ret frit på baggrund af en ikke omsættelig licensordning, kombineret med en årsmængderegulering i forhold til antal beskæftigede om bord på de enkelte fartøjer, samt forskellige tekniske bevarelsesforanstaltninger.

 Det ville klæde Danmark, hvis vi var rede til og havde mod til at gå forrest med at eksperimentere med organiseringer, der på en gang er bæredygtige i forhold til havets natur, til fiskebestandene, til energiforbruget, samt til lokalsamfundene. Danmark bør også her vise eksemplet, fordi det ikke blot er i Danmark, at kystfiskeriet er under pres fra det kapitalstærke, industrialiserede fiskeri. At to regimer kan virke side om side, er vist i Nova Scotia, hvor man kører efter en model, som på flere måder ligner den, jeg her har skitseret. Det er vores håb, at man i udvalget vil tage denne idé op til overvejelse.

 Det næste, vi i Levende Hav ønsker at gøre udvalget opmærksom på, er, at der er manglende overensstemmelse mellem Danmarks klimaambitioner, og hvad, der foregår i dansk fiskeri. Dette er desværre et forhold, som bliver fremmet af dansk fiskeriforvaltning, og det er altså Fødevareministeriets ansvar. Situationen er den, at samtidig med, at fiskeriet koncentreres på færre og færre og større og større fartøjer, flyttes fiskeriet fra fiskeri med passive redskaber, altså garn, langliner, tejner, m.v. og også det meget energieffektive og naturskånsomme, traditionelle snurrevodsfiskeri, til fiskeri med slæbende redskaber, der i følge flere undersøgelser medfører det dobbelte energiforbrug eller mere pr. kg. fanget fisk.

I den offentlige debat forstærkes kravet om kohærens mellem forskellige politikområder. Hvis der skal være sammenhæng i dansk klimapolitik – og den altså ikke skal være udtryk for rent hykleri – skal fiskeriforvaltningen konsekvent favorisere det energieffektive og i øvrigt mere naturskånsomme fiskeri, for derved ville man – i hvert fald hvad angår fiskeriet ved havbunden – kunne halvere energiforbruget og derved også CO2-udslippet. Og energiforbruget i dansk fiskeri er ikke uvæsentligt.

I stedet subsidierer man det energikrævende trawlfiskeri. Et grimt eksempel er den såkaldte ”brændstofpakke”, der ulovligt blev administreret, så den medførte en udvidelse af kapaciteten i trawlfiskeriet i stedet for at nedsætte energiforbruget. Dette dokumenterer en netop udsendt rapport fra Greenpeace. Brændstofpakken var derimod uanvendelig for de fartøjer, som ikke anvender disse brutale, meget energikrævende fiskerimetoder.

 Klimaændringerne er den uden sammenligning den største trussel for menneskeheden. Nye rædselsvækkende rapporter kommer uafladeligt fra forskerne. Vi ved, at det kræver konsekvent og radikal handling her og nu. Det er derved et stort ansvar, der pålægges landets ledere på alle niveauer. Det er ikke et juridisk ansvar, men der påhviler samfundets ledere et ekstremt stort moralsk ansvar, hvis der ikke handles. Levende Hav gør herved jer politikere opmærksomme på problematikken på det område, hvor vi har kompetence.

Manglende handling kan også være ansvarspådragende!

 Tak for ordet – Nu vil jeg gerne have nogle spørgsmål!”

Henvendelsen til udvalget gav anledning til, at udvalgets formand René Christensen har stillet dette spørgsmål til ministeren: “Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10/1-13 fra Landsforeningen Levende Hav om et opgør med KFA for kystfiskeriet.”

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (1) →

Åbent brev til Dronningen og Statsministeren

Følgende brev er dags dato afsendt til Dronning Margrethe og Statsminister Helle Thorning-Schmidt, samt til pressen:

 

                                                                   Norddjursland den 2. januar 2013.

Åbent brev til Dronning Margrethe af Danmark og Helle Thorning-Schmidt, Danmarks statsminister.

I har begge i hver jeres roller i det danske samfund et stort ansvar, når det gælder i jeres nytårstaler at beskrive den situation, det danske folk befinder sig i. Det gælder ligeledes, når I peger på problemkomplekser, der skal tages hånd om. Der bliver hvert år lyttet overordentligt meget til jeres taler, og før og efter bliver indholdet endevendt og diskuteret. Netop derfor er det meget vigtigt, hvad der bliver sagt og også, hvad der ikke bliver nævnt.

Jeg var meget opbragt i anledning af begge taler. Ingen af jer nævnte den helt uden sammenligning største krise, som Verden  – og dermed også Danmark – befinder sig i: klimakrisen. Efter et 2012, hvor det blandt forskere er en udbredt erkendelse, at vi ikke vil kunne holde os under en 2 % temperaturstigning, forbigår I simpelt hen emnet. I kommer ikke ind på det i jeres taler uanset, at det er en veletableret kendsgerning, at sådanne temperaturstigninger vil have katastrofale konsekvenser.

Jeg synes, at denne undladelsessynd er særdeles ansvarsløs. I burde have anvendt nytåret til at mane befolkningen til forståelse for, at en radikal ændring af vor levevis i Danmark, lige som i resten af Verden, er en absolut forudsætning for en lykkelig fremtid i vort land.

Begge jeres taler er blevet rost for, at I talte til ungdommen. Det er udmærket! Men burde I ikke på den ældre generations vegne have undskyldt og beklaget den miljømæssige blindgyde, som vor generation har beredt ungdommen. De børn, som går i skole i dag, vil alle blive alvorligt påvirkede af klimakrisens konsekvenser og vi kan kun ane de rædsler, som deres børn åbenbart skal udsættes for. Jeg mener, at I burde have anmodet ungdommen om at stå sammen med den ældre generation om at samles om at komme den grådige livsindstilling til livs, som forhindrer os i at takle klimakrisen på en retfærdig måde, i solidaritet med Verdens fattige befolkninger.

Vi står ikke på randen af en krig, men det vi har foran os, hvis vi ikke handlere, er værre end krig. Det drejer sig simpelt hen om ødelæggelsen af livsgrundlaget for menneskeheden. Jeg vil gerne sluttelig gøre opmærksom på, at det – måske ikke i juridisk – men i alle tilfælde i moralsk forstand er ansvarspådragende for samfundets ledere i de roller, de er tildelt, ikke at handle, når det gælder befolkningens liv.

Med venlig hilsen

Knud Andersen

formand, Landsforeningen Levende Hav

 

Efterskrift:

Det vil muligvis undre, at en lille forening med det formål at forsvare havets biodiversitet og det naturskånsomme kystfiskeri i Danmark og i Verden står bag dette brev. Vor tilgang er en erkendelse af, at vandstandsstigninger vil smadre kystregioner ikke mindst i den fattige del af Verden, ligesom CO2-forsuringen af havet vil nedbryde Verdens koralrev inden for en kort årrække og ikke mindst, fordi samme forsuring vil gøre det af med en stor del af de ganske små organismer, som danner fundamentet i havets fødekæde. Dette vil antagelig have dramatiske konsekvenser for havets evne til at levere fødevarer til Verdens befolkninger i en fremtid, hvor store dele af kloden vil være præget af tørke.

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →
Page 5 of 9 «...34567...»